Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

Dátum vyhlásenia výzvy: 2.9.2014
Dátum ukončenia výzvy: 14.11.2014

Zámer 
Verejná výzva VV 2014 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. 

Cieľ výzvy
Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja. 

Žiadatelia
Slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. 

Finančné prostriedky
Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 250 000 EUR na celú dobu riešenia. 
Pre nepodnikateľské subjekty môže agentúra poskytnúť finančné prostriedky na základný, aplikovaný výskum a vývoj až do výšky 100 % nákladov. 

Neoprávnené prostriedky
Agentúra v tejto výzve neposkytuje kapitálové prostriedky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
 
Oprávnené náklady
Nepriame náklady spojené s riešením projektu hradené z prostriedkov agentúry nesmú prekročiť 20 % z celkových nákladov na riešenie projektu poskytnutých agentúrou v jednotlivých rozpočtových rokoch. 

Doba riešenia projektov
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2015. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.

 Úplné znenie výzvy nájdete v prílohe a všetky potrebné prílohy TU           
 

Prílohy

Výzva [  PDF - 169,9 kB]
  17.9.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 1278 krát | Zdieľajte na facebooku