Technologická spolupráca 1.-29.1.2016

Kontakty na zahraničné firmy, ktoré zverejnili svoje požiadavky na spoluprácu Vám radi poskytneme. Stačí ak vyplníte formulár, ktorý nájdete v priloženom súbore pod článkom - Expression of Interest - a zašlete ho na een@rpicpo.sk. Množstvo ďalších ponúk na spoluprácu nájdete v anglickom jazyku v Databáze pre spoluprácu podnikateľov siete Enterprise Europe Network.


Metóda alebo know-how na vytvorenie výrobku pripraveného na trh z prírodnej rudy (hydrosilikátový horčík)
TRLT20160104001
Litovský podnikateľ pôsobiaci v oblasti poľnohospodárstva: rastlinná a živočíšna výroba hľadá metódu alebo know-how na vytvorenie výrobku pripraveného na trh z prírodnej rudy (serpentinite) (hydrosilikátový horčík). Originálny oblasť rudy je v Rusku. Litovský podnikateľ hľadá partnera na vývoj výrobku pripraveného na trh. Požadovaný typ partnerstva: dohody o spoločnom podniku. Licenčná dohody, dohoda o službách.

Biosenzorové zariadenie na simultánnu detekciu niekoľkých biologických vzoriek v roztoku
TOES20151204002
Španielsky výskumný ústav vyvinul biosenzorové zariadenie na meranie impedancie, ktoré umožňuje simultánnu kvantifikáciu rôznych analyzovaných látok z biologickej vzorky alebo jedinečnej analyzovanej látky vo viac vzorkovom formáte. Táto technológia môže byť aplikovaná využitím mikro útvarov na detekciu stôp analyzovanej látky v rôznych oblastiach (diagnostika, kontrola potravín, atď.). 
Hľadáme spoločnosti so záujmom o vývoj svojich aplikácií prostredníctvom licencie a / alebo dohody o spolupráci.

Kompaktný a mobilný snímací systém pre citlivú miestnu detekciu jednotlivých látok v kvapalných zložkách
TONL20151126002
Holandský poskytovateľ monitorovacích nástrojov vyvinul inovatívnu technológiu snímania pre rýchlu analýzu kvapalných zložiek. Systém zistí prítomnosť vybraného súboru látok a meria koncentrácie týchto látok. Systém je odolný a jednoduchý na použitie v laboratóriu aj v teréne. MSP ponúka dohodu o spoločnom podniku alebo obchodnú zmluvu s technickou asistenciou priemyselným alebo strojárenských spoločnostiam pôsobiacim v oblasti vody alebo iným novým trhom.

Španielsky start-up hľadá výrobcu zariadenia detektoru pohybu rúk
TRES20151223001
Španielsky start-up, zameraný na vývoj nástroja, ktorý zlepšuje komunikáciu medzi nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi hľadá výrobcu zariadenia detektoru pohybu rúk so špecifickými vlastnosťami. Spoločnosť hľadá výrobnú dohodu.

Výroba dosky s plošnými spojmi a zostavy
TRES20150907001
Španielsky podnikateľ z juhu pôsobí v oblasti bezpečnosti a elektroniky (hardware a software) hľadá priemyselných partnerov s kapacitou pre PCB (dosky s plošnými spojmi) výrobu a montáž komponentov. Spoločnosť potrebuje túto službu, ktorá má byť poskytnutá pre ich návrh a prototypy (overené alebo neoverené). Podnikateľ má záujem o výrobnú dohodu a technickú spoluprácu s priemyselnými partnermi.

Hľadajú sa priemyselní partner pre návrh, vývoj a výrobu plastového obalu pre už testované elektronické prototypy
TRES20150907002
Španielsky podnikateľ z Juhu pôsobiaci v oblasti elektroniky hľadá partnera na výrobu obalu potrebného pre ich prototypy. Balenie by malo byť vyrobené z plastu. Jeden prototyp (elektronická doska) by mala byť dokončená a testovaná španielskym podnikateľom, partner prispeje návrhom, vývojom a výrobou plastového obalu prostredníctvom obchodnej dohody s technickou asistenciou alebo výrobnej dohody.

Ponúka sa netepelný plazmový reaktor pre sterilizáciu korenín
TOPL20151215001
Skupina poľských vedcov vyvinula netepelný plazmový reaktor pre sterilizáciu organických produktov. Jedná sa o riešenie, ktoré môže byť aplikované vo výrobe korenia, kým dostupné produkty na trhu nie sú sterilné. Ponúkaná technológia umožňuje upravovať parametre preto netepelná plazmová výroba je flexibilná, čo zvyšuje jeho použitie. Vedci majú záujem o začatie spolupráce s výrobcami korenia na základe licenčnej dohody.

Inovatívne strojárske služby a ekologický dizajn na zvýšenie výkonu priemyselných procesov
TOFR20151127001
Francúzsky podnikateľ ponúka jedinečné odborné znalosti v oblasti integrácie a optimalizácie priemyselných procesov ako technické štúdie, odborné znalosti (fluid networks, analýzu rizík, výpočty výmeny tepla...) procesov eko-dizajnu a inžinierstva (techno-ekonomickú a environmentálnu realizovateľnosť, implementácie namieste...). Služby sú nové a kombinujú proces inžinierstva a eko-inovácie. Podnikateľ hľadá priemyselných partnerov pre výskum, technickú spoluprácu, výrobnú alebo obchodnú dohodu.

Turecká textilná spoločnosť hľadá zariadenie plne integrované so šijacím strojom s viazaným stehom alebo kompletný stroj s takýmto zariadením. 
TRTR20151126001
Turecká spoločnosť, ktorá zastáva úlohu subdodávateľa pre najlepších svetových odevných maloobchodníkov chce zlepšiť svoj šijací proces viazaného stehu s automatizáciou, a preto hľadá zariadenie na prišívanie čipky alebo štítkov alebo kompletnú sadu šijacieho stroja s viazaným stehom s týmto prístrojom. Spoločnosť má záujem podpísať obchodnú zmluvu s technickou spoluprácou.

Webová platforma na sledovanie zdravotného stavu a tele medicínskych systémov
TRIT20151214001
Talianska spoločnosť vyrába zdravotnícke pomôcky na sledovanie, záznam a spracovanie bio-elektrických signálov ľudského srdca. Spoločnosť hľadá partnerov (spoločnosti, tvorcov, univerzity alebo výskumno-vývojové inštitúcie), ktoré sú schopné vyvinúť / poskytnúť webovú platformu na sledovanie zdravotného stavu a tele medicínskych systémov na rozšírenie ponuky produktov spoločnosti a / alebo nové aplikácie medicínskych zariadení v oblasti tele medicíny a monitorovania zdravotného stavu.

Rumunská spoločnosť hľadá inovatívny obnoviteľný poháňaný tepelný systém, ktorý umožní veterným stožiarom fungovať správne v ľadových zimných podmienkach
TRRO20151210001
Rumunská spoločnosť špecializujúca sa na vývoj projektov veterných fariem hľadá nový typ vykurovacieho systému, ktorý by mohol byť inštalovaný spolu s meteorologickým stožiarom montovaným v horách alebo oblastiach s drsnými zimnými podmienkami. Systém by mal byť nezávislý, založený na solárnej / veternej energii a týmto spôsobom vyriešiť problém náročného prístupu k dopĺňaniu nafty klasického vykurovacieho systému v zimnom období. Spoločnosť má záujem o obchodnú zmluvu s technickou asistenciou.

Ionické dielektrické elastomerové aktivátory polyvinylidového fluoridu
TRRO20151218001
Rumunská spoločnosť pripravuje prototyp lekárskeho zariadenia, ktoré by malo zahŕňať maticu dielektrických elastomerových aktivátorov, schopných byť aktivovaný pomocou tranzistor-tranzistorovou logikou napätia (TTL-napätie) (0-5 V). 
Spoločnosť má záujem o dohodu o technickej spolupráci.

Turecká spoločnosť pracujúca v materiálovom sektore hľadá dodávateľov technológie/stroja zváracieho robota. 
TRTR20151207001
Turecká spoločnosť hľadá technologických vývojárov, ktorí môžu poskytnúť zváracieho robota s cieľom využitia pri výrobe oceľovej palety. Firma je otvorená „ďalšiemu spoločnému vývoju technológie“ alebo „prispôsobeniu existujúcej technológie jej špecifickým potrebám“.

Nový typ olovenej batérie
TRRO20151207001
Skupina rumunských spoločností sa podieľa na návrhu a výskume nového typu mriežky a nových kompozitných materiálov pre olovené batérie. Táto skupina hľadá výrobcov batérií, schopných znížiť hmotnosť celej olovenej batérie čo najviac a uzavrieť výrobnú zmluvu.

Inovatívny centrálny systém hustenia pneumatík
TOBG20151215001
Na základe patentovo chráneného inovatívneho riešenia na prevod tekutín medzi stacionárnymi a rotujúcimi objektmi, vytvorila bulharská spoločnosť centrálny systém hustenia pneumatík, použiteľný pre rôzne typy cestných a off-roadových vozidiel. Technológia eliminuje trenie, čo umožňuje bezchybný chod systému v pohybe bez ohľadu na rýchlosť. Spoločnosť má záujem o obchodnú zmluvu s technickou asistenciou s výrobcami pôvodných zariadení, ich dodávateľmi alebo distribútormi.

Technológia sušenia vápenato-horečnatého dusičnanu na bezvodú formu
TRMK20151222001
Macedónsky MSP, výrobca minerálnych hnojív, hľadá účinnú technológiu na sušenie vápenato-horečnatého dusičnanu. Technológia by mala umožniť získanie vápenato-horečnatého dusičnanu v bezvodej forme a mala by byť plne vyvinutá alebo v laboratórnej fáze, ale pripravená na implementáciu. Spoločnosť má záujem o technickú spoluprácu (ďalší spoločný vývoj), spoločný podnik a ďalšie typy spolupráce.

Turbo rozpínač pre potrubia zemného plynu za účelom zmeny väzobnej energie zemného plynu na elektrinu. 
TRRO20151229001
Rumunská spoločnosť, navrhujúca a implementujúca riešenia v automatizácii a elektrotechnike, hľadá výrobcu riešenia založenom na šmyku na premenu kinetickej energie na elektrickú energiu, keď sa tlak zemného plynu znižuje. Hľadá sa partner na dohodu o technickej spolupráci.

Výrobný partner na výrobu plnených vreciek v mikrovláknovom polyesteri
TRSE20151230001
Švédsky MSP hľadá partnerov na výrobu ich výrobkov v Európe. Výrobok je malé tlačené vrecko z mikrovlákna, ktoré je plnené menším vnútorným vreckom a následne sú spolu zošité. 
Spoločnosť má v súčasnosti výrobu v Číne, ale chcela by skrátiť dodací čas vytvorením výroby bližšie k Švédsku a tiež zvýšiť kapacitu výroby. Preto sa hľadajú výrobní partneri, ktorí by mohli tlačiť, šiť a plniť vrecká z mikrovlákna na dohodu o výrobe.

Vysoko výkonné textilné štruktúry pre kompozity prostredníctvom otvoreného trstinového tkania
TODE20160106001
Nemecká univerzita ponúka licencie na získavanie tkaniny pre textilné zloženiny, ktoré kombinujú výhody viacosej výstuže a dobrej schopnosti splývania. Výroba je založená na otvorenej trstenej väzbe. Aplikačný potenciál je v komponentoch obalu. Uskutočniteľnosť bola preukázaná. Hľadajú sa priemyselní partneri na licenčné dohody.

Zhodnotenie agro-priemyselných odpadov
TOES20151229002
Španielsky MSP – závod biotechnologickej spoločnosti, špecializujúci sa na vývoj a úpravu nových procesov na výrobu a čistenie bielkovín (priemyselných, nutraceutických a terapeutických bielkovín) a iných biomolekúl z rastlinného materiálu, má technologický balík na výrobu biomolekúl podľa záujmu, z vedľajších produktov artičokov z konzervárenského priemyslu. Hľadá priemyselného partnera na získanie obchodnej zmluvy s technickou asistenciou.

Čínska spoločnosť hľadá nástroj na monitorovanie životného prostredia na „ultra nízke emisie“ a „stopu“
TRCN20151228001
Popredná čínska spoločnosť zaoberajúca sa meracími prístrojmi a monitorovacími systémami životného prostredia hľadá nástroj na meranie životného prostredia na „ultra nízke emisie“ a „stopu“, ako napríklad prchavé organické zlúčeniny, dielektrický bariérový výbojový testovací prístroj kvality ovzdušia s vysokým rozlíšením a vysokou spoľahlivosťou. 
Chcú spolupracovať s partnermi prostredníctvom spoločného podniku, výskumu a vývoja.

Asistencia pri digitalizácii pre digitálny prechod
TOFR20160104001
Francúzska poradenská služba, špecializujúca sa na vývoj softvéru, ponúka asistenciu MSP, veľkým spoločnostiam alebo dokonca miestnym úradom pri ich digitalizácii. Ponúka svoje odborné znalosti v správe veľkých dát, platforme na spoločnú správu, nástrojov na plánovanie správy a v oblasti rozpoznania tváre, pre digitálny prechod. Navrhuje spoluprácu prostredníctvom dohody o technických službách alebo technickej spolupráci, aby vyvinuli komplexné riešenie a implementovali ho do partnerovej štruktúry.

Algoritmy adaptívneho regulátora na redukciu neproduktívneho času a prevádzkových nákladov komplexných priemyselných procesov. 
TOLV20160119001
Lotyšská spoločnosť vyvinula adaptívne algoritmy pokročilej kontroly procesu, ktoré umožňujú zredukovať proces pracovného času inžinierov pri štarte priemyselných procesov až 10 krát a tiež zvýšiť výkon kontrolného procesu v reálnom čase za zníženia neproduktívneho času, údržby a prevádzkových nákladov. Spoločnosť ponúka partnerom rôzne možnosti spolupráce na integráciu technológie do veľkého kontrolného systému alebo ako súčasť kontrolného systému priemyselného zariadenia.

Metóda vyhodnotenia energetickej účinnosti a otvorená trhová hodnota obytných budov
TODE20151229001
Nemecká univerzita aplikovaných vied a umení viedla projekt na vyhodnotenie vzťahu medzi energetickou účinnosťou a otvorenou trhovou hodnotou obytných budov. Vyvinuli metódy na výpočet prospechu energetickej renovácie budov. 
Výskumníci hľadajú priemyselných partnerov so záujmom o technickú spoluprácu alebo o vnútropodnikový výskum a partnerov z akademického prostredia so záujmom o spoločné výskumné projekty na túto tému.

Cenovo dostupné, patentované osobné čerpacie zariadenie pre osobné autá a dodávky poháňané zemným plynom
TOUK20151221002
MSP so sídlom v Midlands vyvinula inovatívne čerpacie zariadenie zemného plynu pre vozidlá umožňujúce spotrebiteľom dopĺňať svoje vozidlá na zemný plyn z domova. Toto čerpacie zariadenie bolo vyvinuté pre súčasnú obmedzenú infraštruktúru, ktorá je vo väčšine krajín, a preto umožňuje zvýšený príjem vozidlám na zemný plyn. V súčasnosti hľadajú partnerov z kľúčových európskych trhov na obchodnú zmluvu s technickou asistenciou a partnerov na obchodnú distribúciu na uvedenie tohto inovatívneho výrobku.

Hľadáme partnerov na vývoj nového konceptu platformy energetickej analýzy pre budovy s obmedzenými dátovými bodmi
TRES20151209001
Španielsky MSP vyvíja inteligentnú webovú platformu, ktorá používa obmedzené dátové body na vzdialené stanovenie energetickej efektívnosti budov. Využíva tieto informácie prostredníctvom inteligentnej analýzy a veľkej mierky energetických údajov na určenie toho, ktoré prispôsobenia a vylepšenia prinesú najväčšie úspory. Spoločnosť hľadá partnerov na dosiahnutie dlhodobého vzťahu na vývoj a komercializáciu novej metódy (obchodná / technická, finančná dohoda, dohoda o spoločnom podniku a dohoda o výskume).

Nové metódy na zníženie spotreby vody a opätovné použitie vody pre potravinársky priemysel
TRDK20160125001
Veľká dánska spoločnosť produkujúca mäso hľadá metódy na zníženie spotreby vody a recykláciu vody z výrobného cyklu. Chcú nahliadnuť do najmodernejšej technológie, ktorá časom môže viesť k technickej spolupráci alebo obchodnej zmluve s technickou asistenciou so spoločnosťami alebo vedeckými inštitúciami, ponúkajúcimi tento druh technológie.

Nová technológia na výrobu LED svetelných objektívov vstrekovaním materiálu z tekutej silikónovej gumy 
TOIT20150907001
Taliansky MSP s bohatými skúsenosťami vo výrobe LED optiky hľadá priemyselných, výskumných alebo finančných partnerov, ktorí by sa podieľali na investíciách a úsilí potrebnom na vykonanie tohto procesu nalievania tekutej silikónovej gumy a na začatie výroby vo veľkom objeme. Vysoká odolnosť voči ťažkým okolitým podmienkam a vysoká flexibilita na rozťahovanie a stláčanie robí silikónové polyméry vhodné pre náhradu sklenených šošoviek najmä v kritickom prostredí.
 

Prílohy

expression of interest [  DOC - 71,5 kB]
  29.1.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Technologická spo... | zobrazené: 796 krát | Zdieľajte na facebooku