DO POZORNOSTI


Verejná konzultácia Európskej komisie zameraná na tému zdaňovania digitálnej ekonomiky
Nové výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre mikro, malé a stredné firmy.
Vytvárajte lokálne – škálujte globálne

VYHĽADÁVANIE

Nástroj pre MSP - SME Instrument

Nástroj pre MSP (SME Instrument) programu Horizont 2020 je cielený na inovatívne MSP z EÚ a asociovaných krajín s potenciálom a záujmom o vývoj, rast a internacionalizáciu. Program zahŕňa široké spektrum sektorov a oblastí v rámci priorít stanovených EK. Dané priority sú platné do konca roka 2017. Od roku 2018 bude tento nástroj cielený pre všetky sektory bez obmedzenia a na všetky témy bez obmedzenia.

Priorita - vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií

 • IKT
 • nanotechnológie
 • moderné materiály
 • biotechnológie
 • pokročilé výrobné procesy
 • kozmický priestor

Priorita – Spoločenské výzvy

 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum, biohospodárstvo
 • Bezpečná, čistá a efektívna energia
 • Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
 • Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť využitia zdrojov a surovín
 • Inkluzívna, inovatívna spoločnosť vážiaca si minulosť
 • Bezpečnosť

O financovanie a podporu z tohto nástroja môžu žiadať výlučne MSP, pričom existuje možnosť podpory skupiny MSP ale aj jednej spoločnosti. Spolufinancovanie EK je do výšky 70% (možné výnimky).

Hodnotiace kritéria sú založené na:

 • výnimočnosti inovácie (ciele, koncept, prevratnosť riešenia - ambicióznosť, posun za hranice VT, novosť prístupu, ...)
 • ekonomickom dopade, 
 • potenciáli spoločnosti dosiahnuť predpokladané výsledky.

Nástroj pre MSP je určený pre inovatívne projekty, ktoré dosiahli úroveň technickej pripravenosti (TRL) stupňa min. 6.

 • TRL 6 – technológia modelu systému alebo demonštrátoru overená v reálnom prostredí (v prípade kľúčových priemyselných technológií v priemyselne relevantnom prostredí)
 • TRL 7 – demonštrácia systémového prototypu v prevádzkovom prostredí
 • TRL 8 – konečná technológia dokončená a certifikovaná skúškami a demonštráciami
 • TRL 9 – systém odskúšaný v prevádzkovom prostredí (konkurencieschopná výroba v prípade kľúčových priemyselných technológií; alebo vo vesmíre)

Nástroj pre MSP je rozdelený do 3 fáz.

Fáza 1: Koncept a zhodnotenie realizovateľnosti - možnosť získať jednorázovú sumu 50 tis. EUR
Podporené môžu byť aktivity:

 • Realizovateľnosť konceptu 
 • Zhodnotenie rizík 
 • Ochrana duševného vlastníctva 
 • Vyhľadanie partnerov 
 • Štúdia dizajnu 
 • Pilotné aplikácie 
 • atď.

Fáza 2: V&V, demonštračné aktivity, replikácia
Podporené môžu byť aktivity:

 • Vývoj, prototypy, testovanie, pilotáž, miniatuarizácia, úprava mierky, 
 • trhová replikácia, 
 • výskum.

Fáza 3: Komercionalizácia - nie je priamo financovaná
Táto fáza nezahŕňa priamu finančnú podporu, ale podporu pre uľahčenie prístupu ku kapitálu. Úspešné projekty môžu získať známku kvality (Seal of Excelence), informácie o nich sa budú sprístupňovať súkromnému/rizikovému financovaniu, získajú podporu prostredníctvom sieťovania, školenia, informácií,zdieľanie vedomostí, disemináciu a pod.

Žiadosti pre realizáciu projektov v rámci Nástroja pre MSP sa predkladajú v rámci priebežne otvorenej výzvy, ktorá má viaceré uzávierky ročne.

Uzávierky na predkladanie projektov - Fáza 1: 

 • 2018 – 7.2., 3.5., 5.9., 7.11. 
 • 2019 – 

Uzávierky na predkladanie projektov - Fáza 2: 

 • 2018 – 10.1., 14.3., 23.5., 10.10 
 • 2019 - 

Neexistuje povinnosť prejsť všetky 3 fázy, avšak ak je spoločnosť úspešná vo Fáze 1, je väčší predpoklad, že uspeje aj vo Fáze 2. Pre každú z nich existujú osobitné žiadosti a obidve sú otvorené všetkým MSP.

Ďalšie informácie sú prístupné na stránke EASME. Pracovníci sekcie podpory podnikania v EÚ Vám radi zodpovedia na Vaše otázky. Kontaktujte nás.

 
  18.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 682 krát | Zdieľajte na facebooku

AKTUÁLNE VÝZVY