DO POZORNOSTI


Výzvy na uvedenie nového alebo inovovaného produktu na trh, realizovanie inovácie produkčného procesu
MH SR pripravuje ďalšiu výzvu pre MSP na obstaranie výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb alebo softvéru.
Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

VYHĽADÁVANIE

Nástroj pre MSP - SME Instrument

Nástroj pre MSP (SME Instrument) programu Horizont 2020 je cielený na inovatívne MSP z EÚ a asociovaných krajín s potenciálom a záujmom o vývoj, rast a internacionalizáciu. Program zahŕňa široké spektrum sektorov a oblastí v rámci priorít stanovených EK.

Priorita - vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií

 • IKT
 • nanotechnológie
 • moderné materiály
 • biotechnológie
 • pokročilé výrobné procesy
 • kozmický priestor

Priorita – Spoločenské výzvy

 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský a námorný výskum, biohospodárstvo
 • Bezpečná, čistá a efektívna energia
 • Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
 • Opatrenia v oblasti klímy, efektívnosť využitia zdrojov a surovín
 • Inkluzívna, inovatívna spoločnosť vážiaca si minulosť
 • Bezpečnosť

O financovanie a podporu z tohto nástroja môžu žiadať výlučne MSP, pričom existuje možnosť podpory skupiny MSP ale aj jednej spoločnosti. Spolufinancovanie EK je do výšky 70% (možné výnimky).

Hodnotiace kritéria sú založené na:

 • výnimočnosti inovácie (ciele, koncept, prevratnosť riešenia - ambicióznosť, posun za hranice VT, novosť prístupu, ...)
 • ekonomickom dopade, 
 • potenciáli spoločnosti dosiahnuť predpokladané výsledky.

Nástroj pre MSP je určený pre inovatívne projekty, ktoré dosiahli úroveň technickej pripravenosti (TRL) stupňa min. 6.

 • TRL 6 – technológia modelu systému alebo demonštrátoru overená v reálnom prostredí (v prípade kľúčových priemyselných technológií v priemyselne relevantnom prostredí)
 • TRL 7 – demonštrácia systémového prototypu v prevádzkovom prostredí
 • TRL 8 – konečná technológia dokončená a certifikovaná skúškami a demonštráciami
 • TRL 9 – systém odskúšaný v prevádzkovom prostredí (konkurencieschopná výroba v prípade kľúčových priemyselných technológií; alebo vo vesmíre)

Nástroj pre MSP je rozdelený do 3 fáz.

Fáza 1: Koncept a zhodnotenie realizovateľnosti - možnosť získať jednorázovú sumu 50 tis. EUR
Podporené môžu byť aktivity:

 • Realizovateľnosť konceptu 
 • Zhodnotenie rizík 
 • Ochrana duševného vlastníctva 
 • Vyhľadanie partnerov 
 • Štúdia dizajnu 
 • Pilotné aplikácie 
 • atď.

Fáza 2: V&V, demonštračné aktivity, replikácia
Podporené môžu byť aktivity:

 • Vývoj, prototypy, testovanie, pilotáž, miniatuarizácia, úprava mierky, 
 • trhová replikácia, 
 • výskum.

Fáza 3: Komercionalizácia - nie je priamo financovaná
Táto fáza nezahŕňa priamu finančnú podporu, ale podporu pre uľahčenie prístupu ku kapitálu. Úspešné projekty môžu získať známku kvality (Seal of Excelence), informácie o nich sa budú sprístupňovať súkromnému/rizikovému financovaniu, získajú podporu prostredníctvom sieťovania, školenia, informácií,zdieľanie vedomostí, disemináciu a pod.

Žiadosti pre realizáciu projektov v rámci Nástroja pre MSP sa predkladajú v rámci priebežne otvorenej výzvy, ktorá má viaceré uzávierky ročne.

Uzávierky na predkladanie projektov - Fáza 1: 

 • 2016 – 24.2. , 3.5. , 7.9. , 9.11. 
 • 2017 – 15.2. , 3.5. , 6.7. , 8.11.

Uzávierky na predkladanie projektov - Fáza 2: 

 • 2016 – 3.2. , 14.4. , 15.6. , 13.10. 
 • 2017 - 18.1. , 6.4. , 1.6. , 18.10.

Neexistuje povinnosť prejsť všetky 3 fázy, avšak ak je spoločnosť úspešná vo Fáze 1, je väčší predpoklad, že uspeje aj vo Fáze 2. Pre každú z nich existujú osobitné žiadosti a obidve sú otvorené všetkým MSP.

Ďalšie informácie sú prístupné na stránke EASME. Pracovníci sekcie podpory podnikania v EÚ Vám radi zodpovedia na Vaše otázky. Kontaktujte nás.

 
  18.9.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 558 krát | Zdieľajte na facebooku

AKTUÁLNE VÝZVY