DO POZORNOSTI


Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa
MH SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro a MSP v najmenej rozvinutých okresoch SR
Nájdeme Vášmu produktu cestu do zahraničia

VYHĽADÁVANIE

Spätná väzba MSP k legislatíve EK

strana 1 / 4
 • Cielená revízia spotrebiteľského práva EÚ - zapojte sa

  Ako by mali byť stanovené pokuty za nekalé praktiky obchodníkov voči spotrebiteľom – ako % z obratu obchodníka, či v absolútnych hodnotách? Myslíte si, že sú pokuty v rámci spotrebiteľského práva na Slovensku primerané? Ak by sa zaviedol nový predpis EÚ, ktorý by poskytol spotrebiteľom právo na úrovni EÚ vymáhať nápravu priamo od obchodníka, ktorý im spôsobil ujmu nekalými obchodnými praktikami, ovplyvnilo by to rozhodnutie vášho podniku vstúpiť na iné trhy v rámci EÚ?

  22.8.2017 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Single Digital Gateway (Jednotná digitálna brána) pre podnikateľov a občanov

  Európska komisia v súčasnosti pripravuje podklady pre jednotnú digitálnu bránu (Single Digital Gateway) pre podnikateľov, ktorí chcú pôsobiť v iných krajinách EÚ a občanov, ktorí chcú kupovať, študovať, pracovať, cestovať alebo sa usadiť inej krajine EÚ. Zapojte sa do prieskumu potrieb, aby zodpovedala tým Vašim.

  19.1.2017 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Predložte svoj prípad sieti SOLVIT

  SOLVIT vám môže pomôcť: - ak vaše práva EÚ ako občana alebo firmy boli porušené v dôsledku konania verejného orgánu v inej krajine EÚ a - svoj prípad ste (doteraz) nepredložili na súd.

  30.12.2016 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Verejná konzultácia o prípadnej revízii nariadenia (ES) č. 764/2008 o vzájomnom uznávaní

  Praktické spôsoby vzájomného uznávania sú vymedzené v nariadení (ES) č. 764/2008 (nariadenie o vzájomnom uznávaní). Nariadením sa okrem iného zavádzajú kontaktné miesta pre výrobky na pomoc podnikom, ktoré chcú predávať výrobky, ktoré sú už v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v iných členských štátoch. Stanovuje sa v ňom aj povinnosť vnútroštátnych orgánov oznámiť a odôvodniť každé rozhodnutie, ktorým sa zamietne vzájomné uznávanie a prístup na trh na základe imperatívnych vnútroštátnych pravidiel.

  2.9.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Verejná konzultácia: dohľad nad trhom (jednotný trh tovarov)

  Verejná konzultácia o hodnotení ustanovení o dohľade nad trhom nariadenia Rady (ES) č. 765/2008 a na opatrenia, ktoré majú zlepšiť presadzovanie a dodržiavanie pravidiel v rámci jednotného trhu s tovarom.

  8.8.2016 | Autor: sekcia Podpory podnikania v EÚ | viac...
 • Príprava novej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov na obdobie po roku 2020

  Existujúci politický rámec nerieši neistoty vzhľadom na na národné politiky, vládnej a regionálnej spolupráce s cieľom zabezpečiť včasné a nákladovo efektívne plnenie cieľov na obdobie po roku 2020.

  1.12.2015 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | viac...

Podpora podnikania v EÚ