Systém nápomoci Asociácie juhoázijských národov (ASEAN) v otázkach práva duševného vlastníctva pre európske MSP

Systém nápomoci ASEAN (ASEAN IPR SME Helpdesk) podporuje prostredníctvom voľne dostupných informácií a služieb ochranu a uplatňovanie práv duševného vlastníctva malých a stredných podnikov z Európskej Únie v juhoázijských krajinách alebo vzťahujúcich sa na ne.

Poskytované informácie majú formu zrozumiteľného poradenstva v oblasti duševného vlastníctva a s tým súvisiacich otázok. Záujemcom sú k dispozícii aj školenia, rôzne vzdelávacie materiály a online zdroje informácií. Systém nápomoci pomáha zvyšovať povedomie v oblasti problematiky uplatňovania práv duševného vlastníctva v Juhovýchodnej Ázii ovplyvňujúcich MSP z EÚ, ktoré v súčasnosti pôsobia v tomto regióne alebo majú úmysel rozšíriť svoje aktivity do krajín Juhovýchodnej Ázie. Zdarma poskytované poradenstvo a podpora zo strany odborníkov na práva duševného vlastníctva majú napomôcť jednoduchšiemu podnikaniu európskych MSP v Juhovýchodnej Ázii. 

Projekt ASEAN IPR SME Helpdesk je spolufinancovaný Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podnikanie a priemysel ako súčasť Rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Na tento projekt v trvaní január 2013 – august 2014 je vyčlenených 1,2 mil. eur. 
V spolupráci so sieťou MSP z EÚ, obchodnými komorami a priemyselnými združeniami poskytuje systém nápomoci Asociácie juhoázijských národov všetkým európskym malým a stredným podnikom tieto služby:
Asistenčná služba systému nápomoci – súkromné poradenstvo
Malým a stredným podnikom je k dispozícii panel odborníkov, na ktorý sa môžu v prípade otázok týkajúcich sa práv duševného vlastníctva kedykoľvek obrátiť prostredníctvom mailu, telefonicky alebo osobne. Do piatich pracovných dní sa s nimi skontaktuje pracovník, ktorý je expertom na príslušnú oblasť. Poradenstvo je poskytované zdarma.

Školiace materiály 
Príručky a vzdelávacie materiály tvorí obsah zameraný na práva duševného vlastníctva prispôsobený potrebám MSP s ohľadom na špecifiká jednotlivých odvetví, konkrétne:
 • prehľad práv duševného vlastníctva (patenty a ochranné známky a i.);
 • prehľad náležitostí práv duševného vlastníctva podľa krajín Juhovýchodnej Ázie;
 • príručky podľa odvetvia (napr. textilný priemysel, strojárenský priemysel, kreatívny priemysel a i.);
 • príručky pre podnikateľov (napr. transfer technológií, výroba a i.);
 • a ďalšie publikácie, materiály a články odborníkov na oblasť uplatňovania práv duševného vlastníctva v regióne Juhovýchodnej Ázie.
Online služby
 • V rámci projektu je na internete dostupný viacjazyčný portál, ktorý umožňuje jednoduchý prístup všetkým MSP z ktorejkoľvek krajiny EÚ k informáciám a službám, vrátane sprievodcu systémom nápomoci, aktualít, informácií o plánovaných udalostiach a nahrávok už odprezentovaných webinárov. 
 • Užívatelia sa môžu prihlásiť na odoberanie blogu “Váš poradca svetom duševného vlastníctva“ (Your IP Insider) a newslettra venovanému projektu, alebo sledovať novinky a prebiehajúce aktivity na sociálnych sieťach projektu (Twitter, Facebook a LinkedIn).
Školenia a webináre
Systém nápomoci organizuje v Európe a Juhovýchodnej Ázii školenia a webináre týkajúce sa ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva podľa potrieb MSP, sem patria:
 • podpora týkajúca sa všeobecných náležitostí práv duševného vlastníctva vrátane registrácie a uplatňovania práv duševného vlastníctva;
 • poradenstvo v praktických otázkach podnikania ako je výber správneho obchodného partnera, účasť na veľtrhoch a výstavách, licencie;
 • tematické školenia podľa konkrétnych odvetví;
 • individuálne konzultácie s odborníkom na otázky práv duševného vlastníctva v dĺžke trvania 20 minút dostupné v rámci každého školenia;
 • webináre vedené formu 45-minútových online prezentácií + 30 minút určených na zodpovedanie otázok, ktoré môžu účastníci webinára zadávať prostredníctvom internetu. Kompletné nahrávky online prednášok sú po skončení lekcií dostupné na stiahnutie. 
Viac informácií je dostupných na oficiálnej stránke projektu: http://www.asean-iprhelpdesk.eu/

 
  20.3.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Duševné vlastníctvo | zobrazené: 2464 krát | Zdieľajte na facebooku