Výzva na koučov Nástroja pre MSP

Hľadajú sa kouči pre program Horizont 2020 Nástroja pre MSP.

Kompletný popis oblastí súvisiacich s výzvou 
Obchodní kouči budú plniť svoje úlohy v rámci nástroja pre MSP programu Horizont 2020. 
Nástroj Horizont 2020 malých a stredných podnikov (ďalej len "nástroj pre MSP") je nový finančný nástroj na podporu malých a stredných podnikov s ambíciou a potenciálom zapojiť sa do rastu založeného na inováciách na európskom a svetovom trhu. Je zložená z troch fáz. 
Fáza 1 jej cieľom je posúdenie technickej realizovateľnosti a trhového potenciálu nových nápadov, fáza 2 pokrýva výskumno & vývojové činnosti s osobitným zameraním na demonštrácie a trhové uplatnenie a fáza 3 sa týka podporných opatrení s ohľadom na pomoc malým a stredným podnikom ku komercializácii ich inovatívnych produktov a služieb. 

Registrácia

Ciele Nástroja pre MSP programu Horizont 2020 sú krátkodobé aj dlhodobé:
- v krátkodobom horizonte, zvýšiť komerčný potenciál a vplyv účasti malých a stredných podnikov v H2020 tým, že zabezpečí, že projekt je v súlade s inovačnou stratégiou spoločnosti;
- umožniť vrcholovému vedeniu zúčastnených podnikov k rozvoju a úspešnému realizovaniu stratégie rastu na základe úspešnej účasti v H2020;
- v dlhodobom horizonte, dosiahnuť skutočné organizačné zmeny a rozvoj vedúceho postavenia, zanechanie dedičstva, aby malé a stredné podniky boli lepšie schopné prekonať prekážky rastu po-H2020 účasti. 
Podpora koučovania sa zameria na rozvoj organizačných schopností zariadiť príjemcom s potrebnými zručnosťami, zabezpečiť obchodný rast založený na projekte Nástroja pre MSP. Účasť na ponúkané podpory koučovania je dobrovoľná pre účastníkov Nástroja pre MSP. 
Úlohou obchodných koučov je poskytnúť obchodné koučovanie a podporu rozvoja vedenia spoločností. Rozsah kompetencií im umožní dokázať svoju dôveryhodnosť firmám. Niektorí budú mať špecifické zručnosti v určitých oblastiach. 
Hlavná náplň práce:
- vytvoriť stratégiu spoločnosti, prekážky, ktoré bránia jeho rozvoju a spoločne s firmou pripraviť plán obchodného rastu s míľnikmi a výsledkami, ktoré uspokoja všetky strany;
- súhlas s pracovným plánom koučovania, ktorý sa zameriava na špecifické prekážky rastu, ktoré bránia úspešnej realizácii projektu Nástroja pre MSP;
- dodať program štruktúrovaného face to face koučovania zameraného na odstránenie prekážok rastu a pomôcť realizovať projekt a transformovať spoločnosť;
- poskytovať koučovanie na špecifické otázky, ak sú potrebné;
- zodpovedať požiadavkám zmluvy, vrátane cieľov, výstupov a rozpočtovej kontroly;
- pomáhať budovať strategické partnerstvo s pomocou EEN kontaktov;
- odkazovať klientov na vhodné podporné EEN služby / akcie a podpory podnikania poskytované inými iniciatívami (t.j. pre právnické otázky a otázky duševného vlastníctva). 
Informácie a dokumenty, ktoré majú byť poskytnuté

Zainteresované strany by mali zabezpečiť úplné kontaktné údaje, odkaz (URL) na verejne prístupné životopisy v anglickom jazyku, a prinajmenšom by mali obsahovať nasledovné údaje: 
- oblasť odbornosti: indikácia odbornej oblasti a vopred definovaných polí z odborných znalostí;
- odborná prax: v súčasnosti i minulosti zamestnania, vrátane názvu pozície a rokov v postavení;
- vzdelávanie a odborná príprava: kvalifikácia vrátane názvu kvalifikácie, predmet alebo odbor, názov inštitúcie, krajina a rok udelenia;
- jazyky. 
Okrem toho musia zainteresované strany predložiť aspoň 3 referencie týkajúce sa kritérií. Tieto odkazy alebo referencie musí byť podpísané príslušným výkonným riaditeľom / konateľom / vlastníkom firmy na hlavičkovom papieri (prílohy). Ďalej musí byť uvedené meno kouča, a poskytnuté presné informácie o pozitívnom vplyve a výsledkoch, že podporu koučovania poskytol výkonný riaditeľ / konateľ / majiteľ a podnikanie. 
Všeobecný postup popisu
Fyzické osoby sú vyzvané, aby predložili vyjadrenie záujmu v súlade s pravidlami stanovenými v tejto výzve. Zadávateľ vypracuje zoznam expertov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá. 
Kde je konkrétna úloha týkajúcu sa oblasti, ktoré majú byť vykonávané externým odborníkom, zadávateľ pridelí odborníkovi úlohu na základe nevyhnutných zručností, skúseností a znalostí a v súlade so zásadami nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a absencie konfliktu záujmov. 

Ochrana osobných údajov
Ak spracovanie vášho záujmu zahŕňa záznam a spracovanie osobných údajov (ako je napríklad vaše meno, adresa, životopis), budú tieto údaje spracované v súlade s nariadením (ES) č 45/2001 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva o voľnom pohybe týchto údajov. 
Použitie zoznamu vyplývajúceho z tejto výzvy
Zoznam vyplývajúci z tejto výzvy bude použitý výlučne pre plnenie úloh, s maximálnou hranicou 60 000 € z celkových platieb (vrátane oboch odmien a náhrad) a maximálne 120 pracovných dní na odborníka. 
Kritéria výberu

Základné skúsenosti a kritéria:
- obchodní kouči musia mať preukázateľné skúsenosti v rozsahu najmenej 5 rokov v riadení širokej škály obchodných problémov spojených s vysokým rastom, preukázané skúsenosti v oblasti riadenia inovácií v malých a stredných podnikoch, a úspešnú históriu v koučovaní vrcholového manažmentu prostredníctvom rozvoja ich vízie a stratégie spoločnosti;
- osobnú históriu v koučovaní organizácií a podnikateľov - kouči by mali preukázať existujúcu úspešnú bilanciu ako kouč;
- rozsiahla sieť kontaktov s odbornými znalosťami v širokej škále podnikových funkcií;
- história v riadení a rad obchodných problémov spojených s obdobím vysokého rastu;
- preukázané skúsenosti v oblasti riadenia inovácií;
- dôkaz, že robil podobnú trénerskú prácu skôr (aspoň tri odporučenia alebo referencie od výkonného riaditeľ / konateľa / vlastníka);
- kvalifikácia (vrátane členstva v profesijných orgánoch). 

Kľúčové zručnosti:
- empatia, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, starostlivosť, samostatnosť a trpezlivosť;
- schopný pohodlne pracovať pri vyššej úrovni riadenia;
- a prirodzená komerčná prezieravosť podporovaná silným výskumu, komunikačné, analytické a diagnostické zručnosti;
- zvyknutí prebrať iniciatívu;
- schopný ponúknuť konštruktívne námietku/názor/protest;
- kouči by mali preukázať dobrú znalosť mnohých z týchto oblastí podnikania:
• strategické plánovanie, 
• vedenie a organizačný rozvoj (ľudské zdroje), 
• vývoj nových produktov, rozvoj trhu a internacionalizácie stratégie;
• riadenie inovácií, 
• právo duševného vlastníctva a nehmotného majetku, 
• finančné riadenie, 
• zlepšenie podnikania (procesy a operačná schopnosť). 

Podmienky odmeňovania a náhrad znalcov
Odborníci budú úročení pevnou cenu 450 euro / deň. Okrem toho budú hradené cestovné výdavky a diéty za podmienok stanovených v zmluve.
 

Prílohy

Výzva [  PDF - 149.3 kB]
  26.5.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | HORIZONT 2020 | zobrazené: 2546 krát | Zdieľajte na facebooku