Nový režim odborných kvalifikácií pre Európu

 Uznávanie odborných kvalifikácií v súčasnosti:
Odborníci, ktorí sa chcú usadiť v členskom štáte EÚ, v ktorom je ich povolanie regulované, musia podať žiadosť na príslušnom orgáne danej krajiny. Tento orgán by mal prijať rozhodnutie o uznaní kvalifikácie v presne stanovenej lehote, ktorá sa na dané povolenie vzťahuje. 

Čo je nové:
Po tom, ako pravidlá nadobudnú účinnosť, sa všetky informácie týkajúce sa uznávania kvalifikácií všetkých regulovaných povolaní budú musieť uverejniť prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Odborníci musia mať aj možnosť absolvovať všetky príslušné postupy on-line, buď prostredníctvom jednotných kontaktných miest, alebo prostredníctvom webových lokalít zodpovedných orgánov. Členské štáty EÚ zriadia asistenčné centrá, ktorých úlohou bude poskytovať j jednotlivých prípadoch pomoc a poradenstvo. 

Uľahčenie postupu uznávania kvalifikácií:
Európsky profesijný preukaz, ktorý bude na základe dobrovoľnosti dostupný pre určité profesie, bude elektronickým certifikátom vydávaným v rámci zjednodušeného postupu uznávania kvalifikácií odborníkom, ktorí o to požiadajú. Orgány v domovskej a cieľovej krajine budú úzko spolupracovať prostredníctvom spoločného nástroja, ktorým je systém na výmenu informácií o vnútornom trhu (IMI). Konečné rozhodnutie o uznaní kvalifikácie však prináleží cieľovej krajine.

Rozšírenie automatického uznávania na nové profesie
Nová smernica umožňuje, aby členské štáty EÚ rozhodli o spoločnom súbore znalostí, zručností a schopností, ktoré sú potrebné na výkon daného povolania. Kvalifikácie, ktoré odborníci získajú v takomto spoločnom rámci odbornej prípravy, budú môcť byť automaticky uznané bez ďalších kompenzačných opatrení, a to vo všetkých zúčastnených krajinách. Niektoré krajiny však môžu byť z tohto systému za špecifických podmienok vyňaté.

Transparentnosť regulovaných profesií a podmienok prístupu k nim
Krajiny EÚ budú musieť poskytnúť zoznam profesií, ktoré regulujú, čo uľahčí porozumenie tomu, pre aké odborné činnosti sa vyžaduje daná kvalifikácia. Budú takisto musieť posúdiť existujúce prekážky prístupu k týmto povolaniam. V prípade potreby by sa následne mali stanoviť kroky na odstránenie týchto prekážok. 

Pre koho budú nové pravidlá prínosné:
  • Odborníci, ktorí by sa chceli dočasne usadiť alebo poskytovať svoje služby v inej krajine EÚ, budú môcť využiť jednoduchšie a transparentnejšie postupy. 
  • Orgány budú môcť vo väčšej miere využívať elektronické postupy a zlepší sa administratívna spolupráca. 
  • Pre spotrebiteľov a pacientov bude prínosom širšia ponuky poskytovateľov služieb a účinnejšia ochrana. 
  • Zamestnávatelia budú môcť jednoduchšie a rýchlejšie prijímať kvalifikovaných odborníkov z iných krajín EÚ.
Zmena smernice o uznávaní odborných kvalifikácií:
Webové lokality Európskej komisie o regulovaných povolaniach:
Databáza regulovaných povolaní v EÚ:
Sieť SOLVIT:
Vaša Európa:
IMI:
 
  22.10.2014 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Podnikanie na jed... | zobrazené: 2160 krát | Zdieľajte na facebooku