Sektorová skupina: Cestovný ruch & Kultúrne dedičstvo

Enterprise Europe Network je priamo zapojené do podpory malých a stredných podnikov, vrátane cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva, v spolupráci s miestnymi, regionálnymi, národnými a európskymi zúčastnenými stranami. Sektor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva pozostáva z rôznych typov malých a stredných podnikov, s rôznymi potrebami, ale spoločným cieľom: udržateľnosť, vývoj a inovácie v odvetví. 

Sektorová skupina „Cestovný ruch & kultúrne dedičstvo“ siete Enterprise Europe Network bola vytvorená v rámci tejto siete s cieľom prepojiť dohromady veľký počet MSP a rôzne zainteresované strany aktívne v odvetví cestovného ruchu, podporovať ich v úsilí zostať a stať sa viac konkurencieschopnými, podnecovať inovačné aktivity a podporovať obchodnú spoluprácu na európskej úrovni. 

Cestovný ruch je tretím najväčším hospodárskym odvetvím v EÚ. Jeho vplyv na ekonomický rast, zamestnanosť a sociálny rozvoj väčšiny európskych krajín je kritický. Toto je dôvod, prečo sa EÚ zaviazala podporovať cestovný ruch rôznymi spôsobmi v rámci EÚ. 

Súčasne, európske krajiny majú bohaté a pestré kultúrne dedičstvo, ktoré je jedným z najcennejších aktív z hľadiska kultúrneho rozvoja a hospodárskeho rastu, a to najmä pri rozvoji cestovného ruchu. 

To je dôvod, prečo sú potrebné iniciatívy na ochranu a podporu cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva a tam, kde je to možné, pripojiť ho k podnikateľskej činnosti.

Čo môže urobiť pre vás sektorová skupina? 
  • Poskytovať informácie o európskych a medzinárodných podujatiach: Konferencie/veľtrhy/workshopy, ktoré môžu predstavovať vhodnú príležitosť pre kooperačné podujatia, kooperačné aktivity a propagáciu cestovného ruchu;
  • Poskytovať služby pre MSP v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom šírenia dobrej praxe, identifikáciou všetkých možných synergii, výmenou informácii, konzultáciou s expertmi a výskumníkmi, atď. ;
  • Poskytovať informácie o finančných schémach na národnej a európskej úrovni pre MSP v oblasti turizmu;
  • Vytvoriť predpoklady pre partnerstvo medzi MSP buď v rámci technologickej spolupráce alebo spolupráce na projektoch týkajúcich sa cestovného ruchu;
  • Odovzdať váš názor európskym inštitúciám a tvorcom politík, aby si boli vedomí potrieb MSP v oblasti cestovného ruchu;
  • Zlepšiť koordináciu rôznych aktivít na ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov, ktoré prinášajú spoločnosti, verejné a súkromné výskumné centrá a miestne, národné a európske inštitúcie;
  • Späť know-how a prenos technológie prostredníctvom podpory spolupráce na všetkých úrovniach a vytvorenie sietí, ktoré združia všetky zúčastnené strany;
  • Poskytovať informácie o finančných schémach na národnej a európskej úrovni pre ochranu kultúrneho dedičstva. S ohľadom na ochranu prírodných zdrojov, lepšia koordinácia s ďalšími sektorovými skupinami je potrebná.

 

Prílohy

Guide EU funding for tourism [  PDF - 1619.7 kB]
Leaflet [  PDF - 786.4 kB]
  12.1.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | O Enterprise Euro... | zobrazené: 2238 krát | Zdieľajte na facebooku