Zvýšenie technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít

MH SR vyhlásilo výzvu na podávanie projektov v rámci špecifického cieľa 1.2.2. Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01) je otvorená do vyčerpania alokovaných zdrojov, pričom prvá uzávierka je 29.4.2016, ďalšie 30.6. a 31.8.2016.

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov.

Za oprávnenú aktivitu realizácie projektu sa považuje obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z nasledovných kategórií inovácií: o  inovácie produktu, o  inovácie procesu, o  organizačnej inovácie, pričom v prípade organizačných inovácií musí vždy ísť o kombináciu s inováciou produktu alebo inováciou procesu. 

Viac informácií sa dozviete vo výzve.

 
  14.3.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 1348 krát | Zdieľajte na facebooku