Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier

Výzva je určená pre priemyselné podniky, ktoré pre svoju činnosť potrebujú realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti.

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01). Ide o výzvu otvorenú do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov. Prvá uzávierka je 31.3.2016, ďalšia 31.5.2016.

Priemyselné výskumno-vývojové centrum – je výskumné konzorcium (t.j. nie je to samostatný právny subjekt) fungujúce na základe partnerskej zmluvy, v ktorom lídrom je konkrétny priemyselný podnik, ktorý pre svoju činnosť potrebuje realizovať výskum a vývoj v konkrétnej oblasti, ktorá je spojená tematicky s jeho hospodárskou činnosťou, pričom partnerom je minimálne jedna výskumná inštitúcia, alebo malý, resp. stredný podnik tak, aby v rámci projektu došlo k efektívnej spolupráci v zmysle schémy štátnej pomoci. Projekt na podporu priemyselného výskumnovývojového centra je projekt, v rámci ktorého sa realizujú výskumno-vývojové aktivity konzorcia partnerov na báze vysokej kvality/excelentnosti a vysokou mierou potenciálnej využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxe.

 
  14.3.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | INÉ VÝZVY | zobrazené: 1582 krát | Zdieľajte na facebooku