Výzva na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Ministerstvo kultúry vyhlásilo výzvu, ktorej zameranie je na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest. Uzávierka je 28.2.2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)

Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Termín vyhlásenia výzvy: 17.10.2016

Termín uzavretia výzvy: predĺžená do 31.3.2017 (pôvodne bola do 28.2.2017)

Hlavné aktivity, ktoré môžu byť podporené:

1) Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie 

2) Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení – oprávnené budú úpravy interiéru budov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu 9 

3) Podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnych výrobkov, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.), 

4) Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra), 

5) Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest. 

Viac informácií na web stránke Ministerstva kultúry SR. S projektom Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov.

 
  26.10.2016 | Autor: sekcia poradenstva a vzdelávania | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 4489 krát | Zdieľajte na facebooku