Vysielanie zamestnancov vs. zahraničná pracovná cesta

Ak ide zamestnanec do zahraničia pracovne, je potrebné rozlíšiť, za akým účelom tam ide, teda či na zahraničnú pracovnú cestu alebo v rámci vyslania zamestnanca.

Zahraničná pracovná cesta – účelom je aktivita mimo rámca poskytovania služieb (napr. odborný seminár, stáž, zácvik, konferencia, porada).  Takáto pracovná  cesta sa nepovažuje za vyslanie zamestnanca.

Ktoré dokumenty má mať zamestnanec so sebou na zahraničnej pracovnej ceste v zahraničí?

 • Formulár PD A1 zo Sociálnej poisťovne
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia (na tento zamestnanci často zabúdajú), príp. komerčné zdravotné poistenie
 • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s uvedením dňa začatia a dňa skončenia pracovnej cesty, miesto konania a účel pracovnej cesty, názov subjektu/zamestnávateľa, ktorý dal príkaz na pracovnú cestu

Vyslanie – účelom je poskytnutie služby v mieste vyslania alebo dodávka práce do miesta vyslania (činnosť v rámci predmetu podnikania zamestnávateľa). Ak je zamestnanec vyslaný do členského štátu Európskej únie, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania sa spravujú právom štátu, na ktorého území prácu vykonáva. Preto mu je v prípade cesty do tých vyspelejších krajín potrebné zvýšiť mzdu, pridať dni dovolenky, skrátiť pracovný čas a ešte platiť aj cestovné náhrady. V prípade, že je vyslaný do krajiny s nižšími nárokmi, je potrebné ostať pri podmienkach stanovených legislatívou na Slovensku.

Vyslaný zamestnanec má nárok na:

 • zabezpečenie pracovných podmienok ako v krajine vyslania (alebo na Slovensku, v prípade, že sú tie pre zamestnanca výhodnejšie) minimálne na úrovni tzv. tvrdého jadra:
 1. dĺžka pracovného času a odpočinok,
 2. dĺžka dovolenky,
 3. minimálna mzda, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu    nadčas,
 4. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 5. pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky,
 6. rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
 7. pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania
 • poskytnutie cestovných náhrad ako pri zahraničnej pracovnej ceste
 • PD A1 alebo sociálne zabezpečenie v členskom štáte, do ktorého je vyslaný na výkon práce

Podmienku ustanovenia minimálnej mzdy a minimálne platených sviatkoch nie je potrebné splniť v prípade, že ide o prvú montáž a/alebo inštaláciu tovarov v rámci zmluvy na dodávku tovarov, za podmienky, že doba vyslania nepresiahne 8 dní. Táto výnimka však neplatí v prípade stavebných činností (1. hĺbenie (výkopy) 2. zemné práce (premiestňovanie zeminy) 3. vlastné stavebné práce 4. montáž a demontáž prefabrikovaných dielcov 5. interiérové alebo inštalačné práce 6. úpravy 7. renovačné práce 8. opravy 9. rozoberanie (demontáž) 10. demolačné práce 11. údržba 12. maliarske a čistiace práce v rámci údržby 13. rekonštrukcia), ktoré sú uvedené v prílohe smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Ktoré dokumenty má mať vyslaný zamestnanec so sebou na služobnej ceste v zahraničí?

 • Formulár PD A1 zo sociálnej poisťovne
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia (na tento zamestnanci často zabúdajú), príp. komerčné zdravotné poistenie
 • dohodu o vysielaní, v ktorej bude uvedený deň začatia a deň skončenia vysielania, druh práce počas vyslania, miesto výkonu práce počas vyslania, mzdové podmienky počas vyslania - § 12 Zákonníka práce, pri dočasnom pridelení + § 58 ods. 5 Zákonníka práce)

Povinnosti zamestnávateľa pri  vysielaní zamestnanca do zahraničia:

 • Predložiť vyhlásenie o zámere vyslať pracovníkov do krajiny zahraničnej poverenej inštitúcii v krajine vysielanie zamestnanca (niečo ako inšpektorát práce na Slovensku) ešte pred samotným vyslaním
 • Uchovávať dokumenty v mieste vyslania (pracovná zmluva, evidencia pracovného času, doklady o mzde) u kontaktnej osoby v krajine vyslania
 • Predložiť dokumenty poverenej príslušnej inštitúcii v štáte vyslania (niečo ako inšpektorát práce Slovensku) na požiadanie a doručiť ich aj po skončení vyslania, preložiť ich do jazyka príslušnej krajiny vyslania

Viac informácií o konkrétnych krajinách Vám radi poskytneme na požiadanie.

 
  28.10.2016 | Autor: sekcia Podpora podnikania v EÚ | Podnikanie na jed... | zobrazené: 11385 krát | Zdieľajte na facebooku