Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04) - posledná šanca

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04)

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ 3.1.1: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Cieľová skupina: existujúce mikro, malé a stredné podniky (podnikajúce min.  36 mesiacov)

Aktivity: uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu

Oprávnené výdavky na:   
  • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, 
  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,
súčasne aj:
  • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh, 
  • posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č, 264/1999Z. Z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody o zmenen a doplnení niektorých zákonov, 
  • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou  nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení)
Oprávnenosť projektov:
  • inovácia minimálne nízkeho stupňa
  • zameranosť na vybrané odvetvia
Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok:  50%, vo vybraných okresoch až 65%
Minimálna výška NFP na projekt:  50 000 EUR
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť:  200 000 EUR
Dátum vyhlásenia výzvy: 22.11. 2016

Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 30.06.2017 (pravdepodobne posledné hodnotiace kolo, kedže sa očakáva, že prostriedky už budú vyčerpané)

Viac info TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  29.5.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1404 krát | Zdieľajte na facebooku