Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) - posledná šanca

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03)

Prioritná os 3: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Špecifický cieľ 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP
Cieľová skupina: nové a začínajúce mikro, malé a stredné podniky (podnikajúce kratšie ako 36 mesiacov)
Aktivity: uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácia inovácie produkčného procesu

Oprávnené výdavky na:

  • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, 
  • zavádzanie nástrojov elektronického podnikania, súčasne aj: 
  • marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh, 
  • posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č, 264/1999Z. Z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody o zmenen a doplnení niektorých zákonov, 
  • zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení )

Oprávnenosť projektov:

  • inovácia minimálne nízkeho stupňa 
  • zameranosť na vybrané odvetvia

Intenzita pomoci/Nenávratný finančný príspevok: 60%, vo vybraných okresoch až 75%
Minimálna výška NFP na projekt: 30 000 EUR. 
Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť: 200 000 EUR. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 22. 11. 2016
Typ výzvy: otvorená (k uzavretiu výzvy dôjde až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov)

Termíny najbližších hodnotiacich kôl: 30.06.2017 (pravdepodobne posledné hodnotiace kolo, kedže sa očakáva, že prostriedky už budú vyčerpané)

Viac informácií TU. S prípravou projektu Vám radi pomôžu pracovníci RPIC Prešov, kontaktujte nás.

 
  29.5.2017 | Autor: sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 1389 krát | Zdieľajte na facebooku