Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15)

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15). 

Predmetom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie inteligentných riešení na existujúce technológie, ako aj obstaranie nových technológií potrebných pre implementáciu inteligentných riešení a vytvorenie inteligentne riadených, vzájomne prepojených autonómnych systémov výlučne v rámci existujúcej prevádzky podniku. 

Medzi prvky inteligentných riešení patria: 
 • Kyber-fyzikálne systémy (CPS) - základná báza pre Inteligentný priemysel. V spojení s vysoko výkonným softvérom a špeciálnymi užívateľskými rozhraniami umožňujú komunikáciu medzi zariadeniami na viacerých úrovniach a v reálnom čase reagujú na potreby výroby. Sú dôležitým prvkom výrobkov, výroby, skladového hospodárstva, robotiky, riadenia dopravy, logistických služieb, riadenia dodávateľských reťazcov atď. 
 • Digitalizácia výrobného procesu - použitie integrovaného počítačového systému zloženého zo simulácie, trojrozmernej (3D) vizualizácie, analýz a rôznych nástrojov určených pre spoluprácu pri tvorbe výrobku a výrobného procesu. 
 • Automatizácia výrobného procesu - proces zavádzania automatických strojov a zariadení a postupov, ktorých cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch. 
 • Robotizácia výrobného procesu, vrátane kolaboratívnej robotiky - nasadenie automatických zariadení, ktoré dokážu opakovane a vo vysokej kvalite vykonávať činnosti v priemyselnej výrobe, pri kvalite a rýchlosti, aká korešponduje s požiadavkami na zvyšovanie konkurencieschopnosti, vrátane technológií umožňujúcich samostatnú prácu naprogramovaných robotov. 
 • Internet vecí (IoT) - infraštruktúra, ktorá umožňuje zariadeniam pripojeným k internetu funkčne spolupracovať, umožňuje zber a výmenu údajov s cieľom zvýšenia efektivity a presnosti. 
 • Big Data - zber a analýza veľkého množstva údajov v reálnom čase pre optimalizáciu obchodných modelov, procesov a riadenie životného cyklu, na ktoré nestačia dosiaľ využívané tradičné databázové nástroje, ale vyžaduje si využitie špeciálnych, na to určených systémov. 
 • Systémy riadenia životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management Systems - PLM) - je informačná platforma zahŕňajúca technické, výrobné, marketingové a servisné dáta o výrobku, ktorá pomáha riadiť všetky procesy spojené s tvorbou výrobkov, s návrhom výrobných a logistických procesov. Stáva sa prevádzkovým postupom, a zároveň zvyšuje úroveň nákladovo a zdrojovo efektívnej flexibility. 
 • Digitálne dvojča (Digital Twin) - využitie digitálnej kópie fyzického objektu (výrobku a/alebo výroby) za účelom optimalizácie jeho činnosti v reálnom čase. Digitálne dvojča spracováva dáta zo senzorov inštalovaných vo fyzických objektoch, ktoré využíva obvykle na optimalizáciu činnosti týchto fyzických objektov. 
 • Exponenciálne technológie - (biotechnológie, neurotechnológie, nanotechnológie, nové energie, ICT a mobilné technológie, senzoring, umelá inteligencia, pokročilá robotika, drony, 3D tlač a bezdotykové meranie). 
 • Rozšírená realita - technológie umožňujúce integrovať reálny obraz sveta o umelo vytvorené objekty. V kontexte Priemyslu 4.0 sa s ich využitím počíta najmä v logistických službách. Predpokladaná aplikácia je aj v oblasti poskytovania informácií o výrobných procesoch v reálnom čase pre zlepšenie pracovných postupov a rozhodovanie o prebiehajúcej výrobe. 
 • Nové senzory - technológie na zber a analýzu dát v rôznych oblastiach, v súčasnosti reagujúcich na požiadavky technológií internetu vecí, bezdrátového prenosu veľkých dát, biosenzorov a pod. Vývoj smeruje k vytváraniu senzorových sietí a vytváraniu ich vhodných konfigurácií pre splnenie požadovaných algoritmov sledovania prostredia pri minimálnom energetickom odbere. 
Predkladaný projekt musí okrem iného zároveň spĺňať aj tieto podmienky: 
 • výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie inovácie procesu minimálne nízkeho stupňa; 
 • realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu; 
 • projekt musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK); 
 • realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu. 
Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. 

V rámci výzvy môžu byť podporené mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), ako aj veľké podniky, pri splnení podmienky, že do aktivít súvisiacich s realizáciou projektu zapoja MSP. 

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 02. 2018 
Typ výzvy: otvorená
Termín na predloženie: očakáva sa, že termín uzávierky 31.7.2018 bude posledným z dôvodu očakávaného vyčerpania zdrojov pre túto výzvu.

Viac info TU

Zdroj: https://www.opvai.sk
 
  14.2.2018 | Autor: Sekcia finančných služieb | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 487 krát | Zdieľajte na facebooku