Výzva na podporu projektov malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách - Smart City

Predmetom Schémy MH SR je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie jej výsledkov do praxe. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho realizáciu a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci pilotnej výzvy je 10 000 eur. Druhá fáza sa zameriava na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií do praxe. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci druhej fázy je 50 000 eur.

Pilotné projekty v menšom meradle pomôžu nielen v precíznejšom a zodpovednejšom postupe k celoplošným riešeniam, ale môžu motivovať aj ďalších obyvateľov a kľúčových reprezentantov miest. Odchýlkou v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory MSP, je uplatnenie prvku spolupráce medzi podnikom a mestom. Práve týmto spojením, ktoré je založené na vzájomnom konsenze týchto dvoch subjektov, sa MH SR snaží o efektívne využitie verejných zdrojov, keďže podporuje nápad, resp. proces zrodu myšlienky, až po jeho reálne uplatnenie v praxi. Najneskorší termín na predkladanie žiadostí je 30. jún 2018.

Viac info: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

 
  23.5.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 753 krát | Zdieľajte na facebooku