Výzvy zamerané na podporu zápajania MSP do programov EÚ - špecificky do Nástroja pre MSP - SME Instrument (KÓD OPVAI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVAI-MH/DP/2018/3.2.1-19)

MH SR vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu zapájania MSP do programov EÚ - špecificky do Nástroja pre MSP - SME Instrument.

Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v  minulosti neexistovala účinná forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do programov EÚ.

Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti. Ak ste neuspeli s projektom vo Fáze 1, ale pri hodnotení ste získali min. 12 bodov môžte v rámci týchto výziev získať 50.000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a predložiť tak projekt rovno do Fázy 2.

V rámci výzvy OPVAI-MH/DP/2018/3.2.1-18 môžu byť podporené projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. 

V rámci výzvy OPVAI-MH/DP/2018/3.2.1-19 môžu byť podporené projekty realizované na území Bratislavského kraja. 

Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.

Pozrite si prezentáciu výziev. K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí príslušnej výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 750 000 EUR pre samosprávne kraje mimo bratislavského a 500 000 EUR pre Bratislavský samosprávny kraj.

Dátum vyhlásenia výziev: 25. 06. 2018
Termín uzávierky:
28.9., 31.11.2018 (následne posledný pracovný deň každého druhého následujúceho mesiaca)

Typ výziev: otvorená

S prípravou projektov vám radi pomôžu zamestnanci RPIC Prešov. Kontaktujte nás.

 
  • SME instrument
  27.6.2018 | Autor: sekcia podpory podnikania v EÚ | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 876 krát | Zdieľajte na facebooku