Verejná konzultácia, ktorá bude slúžiť ako podklad pre kontrolu vhodnosti rámcovej smernice EÚ o vode, súvisiacich smerníc (smernice o podzemných vodách a smernice o environmentálnych normách kvality) a smernice o povodniach

Účelom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie a názory zainteresovaných strán o politikách, ktorých sa týka táto kontrola vhodnosti.

Do konzultácie sa môžete zapojiť formou ONLINE DOTAZNÍKA 

Termín: 17.09.2018 - 04.03.2019

Cieľová skupina: Všetci občania a firmy

Rámcová smernica o vode prináša záväznú povinnosť preskúmať do konca roka 2019 fungovanie smernice na základe jej cieľov. Európska komisia bude hodnotiť aj dve smernice priamo spojené s rámcovou smernicou o vode: smernicu o podzemných vodách a smernicu o environmentálnych normách kvality, tzv. „dcérske smernice“ rámcovej smernice o vode.

Aj keď zo smernice o povodniach takáto povinnosť nevyplýva, jej úzke prepojenie s rámcovou smernicou o vode znamená, že by bolo vhodné posúdiť aj tento právny predpis.

Podľa usmernení o lepšej právnej regulácii sa hodnotenie uvedených smerníc uskutoční vo forme kontroly vhodnosti, ktorej cieľom je poskytnúť komplexné hodnotenie politiky s posúdením, či je súčasný regulačný rámec „vhodný na daný účel“.

Účelom tejto konzultácie je zhromaždiť informácie a názory zainteresovaných strán o politikách, ktorých sa týka táto kontrola vhodnosti. Konzultácia je rozdelená na tri časti:

Po úvodných všeobecných informáciách o respondentovi je prvá časť dotazníka určená širokej verejnosti. Na túto časť dotazníka môžete odpovedať, aj keď nemáte žiadne odborné vedomosti o právnych predpisoch alebo politike v oblasti vôd. Druhá časť je určená odborníkom a obsahuje podrobnejšie a technickejšie otázky týkajúce sa právnych predpisov EÚ o vode.

Môžete nám poskytnúť informácie k obom častiam dotazníka alebo len k jednej, podľa toho, aká je vaša úroveň znalostí a zapojenia do politík v oblasti vodného hospodárstva. Všetky odpovede v rámci tejto konzultácie sa v plnej miere posúdia a celkové výsledky sa zahrnú do analýzy, ktorá bude východiskom pre kontrolu vhodnosti rámcovej smernice o vode, smernice o podzemných vodách, smernice o environmentálnych normách kvality a smernice o povodniach. Výsledky konzultácie sa spracujú do samostatného zhrnutia (ktoré sa uverejní tu).

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Európsku komisiu na adrese env-water@ec.europa.eu.

Na vašom stanovisku záleží a sme vám vďační za to, že ste si našli čas na vyplnenie dotazníka.


Viac informácií o kontrole vhodnosti nájdete na webovom sídle Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm

V PRÍPADE, ŽE SA DO KONZULTÁCIE ZAPOJÍTE, PROSÍM DAJTE NÁM VEDIEŤ NA een@rpicpo.sk.

 
  5.10.2018 | Autor: Sekcia podpory podnikania v EÚ | Spätná väzba MSP ... | zobrazené: 868 krát | Zdieľajte na facebooku