Pilotný EIC Pathfinder

Pilotná podporná schéma EIC Pathfinder sa zameriava na vysoko rizikové špičkové projekty, ktoré skúmajú nové oblasti rozvoja prelomových a inovatívnych technológií. Zahŕňa schémy budúcich a vznikajúcich technológií (future and emerging technologies - FET) FET-Open a FET-Proactive. 

Je určená pre výskumníkov a technológov predovšetkým z univerzít a iných inštitúcií realizujúcich výskum so zameraním na nové vznikajúce technológie vychádzajúce z kolaboratívneho výskumu. Vyžaduje zapojenie min. 3 subjektov z 3 krajín programu.

Schéma FET-Open využíva interdisciplinárny charakter spolupráce smerujúcej k budovaniu európskej vynikajúcej vedeckej základni pre objavovanie prelomových nových technológií, ktoré sa môžu stať takými, ktoré zmenia budúcnosť. Schéma podporuje včasný, vedecký a technologický výskum realizovaný interdisciplinárnymi konzorciami skúmajúcimi vizionárske nápady pre radikálne nové budúce technológie, ktoré spochybňujú súčasné paradigmy a púšťajú sa do neznáma. Jej cieľom je prilákať nových, vysoko potenciálnych aktérov v oblasti výskumu a inovácií.

Očakávané aktivity pozostávajú predovšetkým z činností zameraných na získanie nových poznatkov a/alebo na preskúmanie uskutočniteľnosti novej alebo zdokonalenej technológie, produktu, procesu, služby alebo riešenia. Na tento účel môžu zahŕňať základný a aplikovaný výskum, vývoj a integráciu technológií, testovanie a validáciu na malom prototype v laboratóriu alebo simulovanom prostredí.

Projekty môžu obsahovať úzko prepojené, ale obmedzené demonštračné alebo pilotné činnosti zamerané na preukázanie technickej uskutočniteľnosti v blízkosti prevádzkového prostredia.

Cieľom schémy FET-Proactive je identifikovať budúce a vznikajúce technologické paradigmy s najvyšším potenciálom pre Európu, hospodárstvo a spoločnosť.

Cieľom EIC Pathfinder je spájať tých najkreatívnejších a dopredu mysliacich výskumníkov zo všetkých disciplín, ktorí budú spolu skúmať čo má tendenciu stať sa vedúcou technológiou do budúcna.

Výška grantu: do 4 mil. eur (100% financovanie)

Podporná schéma je určená pre projekty nachádzajúce sa od fázy potvrdenia konceptu po fázu demonštrácie komerčnej životaschopnosti.

V rámci predkladania projektov nie sú témy obmedzené.

Predkladatelia projektov sa dozvedia výsledok do 5 mesiacov od uzávierky grantového kola. S úspešnými žiadateľmi budú zmluvy pre poskytnutie grantu podpísané v priebehu ďalších 3 mesiacov.

Bližšie informácie nájdete v anglickom jazyku v programovom dokumente a v letáku.

 
  • EIC Pathfinder and Accelerator
  4.9.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | HORIZONT 2020 | zobrazené: 185 krát | Zdieľajte na facebooku