Pilotná schéma EIC Accelerator (nadväzuje na SME Instrument, fáza 2)

Ste inovatívnou malou alebo strednou firmou s prelomovým produktom s európskymi alebo globálnymi ambíciami? Máte myšlienku na inováciu, ktorá bude cielená na nové trhy a nakopne rast vašej spoločnosti? Hľadáte významný objem peňazí pre podporu v posledných fázach vývoja produktu? Ste presvedčený, že by sa vám hodila aj podpora kauča, ktorý by bol nápomocný pri rozvoji vašej firmy? Potom je pilotná schéma EIC Accelerator práve pre vašu firmu.

Pilotná schéma EIC Accelerator podporuje vysokorizikové, vysoko potenciálne malé a stredné firmy pri vývoji a uvádzaní nových produktov, služieb a podnikateľských modelov, ktoré poháňajú hospodársky rast. Schéma je určená pre inovátorov s prelomovými konceptami, ktorí budú tvoriť nové trhy a budú výzvou pre tie súčasné nie len v Európe ale celosvetovo. 

Táto schéma je veľmi selektívna. Podporiť je možné iba prelomové koncepty v poslednej fáze vývoja pred začatím škálovania. Inovácie musia byť v súlade s potrebami zákazníkov, riešiť výzvy spoločnosti, technologické výzvy alebo podnikateľské výzvy a to udržateľným spôsobom.

Cieľom pilotnej schémy EIC Accelerator je vytvorenie a podpora spoločného investovania iniciovaním podpory tam, kde reakcia trhu absentuje a/alebo je nedostatočná. Schéma zahŕňa podpornú schému Nástroj pre MSP – Fázu 2 (SME Instrument, Phase 2) z predchádzajúceho obdobia a voliteľný finančný komponent (kombinácia grantu a vlastníctva podielu).

Pilotný EIC Accelerator (MSP Nástroj) je cielený pre malé a stredné podniky, vrátane nových a start-upov, s prelomovým novým vysoko rizikovým a pre banky nevhodným (aspoň zatiaľ) nápadom, ktorý je podložený podnikateľským plánom, ktorý poukazuje na uplatnenie sa produktu na trhu s potenciálom rozšírenia. Sektor nie je rozhodujúci, ani témy, avšak vyhnúť by ste sa mali témam s negatívnym vplyvom na klímu a životné prostredie.

Podporené môžu byť aktivity:

  • Vývoj produktu/služby, prototypy, validácia, demonštrácia a testovanie v skutočných podmienkach, trhová replikácia.
Ak aktivity riešia technologické inovácie, potom úroveň technickej pripravenosti (technology readiness level – TRL) musí byť minimálne na úrovni č. 6.

  • TRL 6 – technológia modelu systému alebo demonštrátoru overená v reálnom prostredí (v prípade kľúčových priemyselných technológií v priemyselne relevantnom prostredí)
  • TRL 7 – demonštrácia systémového prototypu v prevádzkovom prostredí
  • TRL 8 – konečná technológia dokončená a certifikovaná skúškami a demonštráciami
  • TRL 9 – systém odskúšaný v prevádzkovom prostredí (konkurencieschopná výroba v prípade kľúčových priemyselných technológií; alebo vo vesmíre)
Vstupom do tejto schémy je už spracovaný podnikateľský plán.

Projektový návrh musí špecifikovať očakávaný výsledok projektu a kritériá úspechu, ako aj očakávané dopady na vašu spoločnosť v kvalitatívnej aj kvantitatívnej úrovni (napr. obrat, zamestnanosť, trh, veľkosť, ochrana duševného vlastníctva, predaj, návratnosť investície, ziskovosť a najmä úroveň rizikového / riziko-znižujúceho faktora spojeného s podporou v rámci pilotného EIC Accelerator-a).

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať ochrane duševného vlastníctva a súčasne predložiť presvedčivé dôkazy alebo opatrenia, ktoré zabezpečia komerčné využitie. Mali by ste tiež popísať legislatívne záležitosti a otázky štandardov a noriem.

Schéma je realizovaná prostredníctvom grantov (financovanie zo strany EK - 70%) vo výške 0,5-2,5 mil. eur a trvaní projektov 12-24 mesiacov.

Úspešným firmám je poskytnutých 12 dní kaučingu a mentoringu pre rozvoj líderských zručností, stratégie, húževnatosti, odolnosti a pod. Mentormi sú skúsení podnikatelia. 


!!!Projekty, ktoré sú pre banky zaujímavé, komerčne realizovateľné projekty a projekty, ktoré sú už pripravené alebo sa nachádzajú už vo fáze škálovania budú presmerované na príslušné finančné nástroje.!!!

Uzávierky na predkladanie projektov

  • 2019 - 9.10. 
  • 2020 - 8.1., 18.3., 19.5., 7.10. 

Podrobnejšie informácie nájdete v programovom dokumente a letáku.


 
  • EIC Pathfiner a Accelerator
  4.9.2019 | Autor: Enterprise Europe Network | HORIZONT 2020 | zobrazené: 256 krát | Zdieľajte na facebooku