Dotácia na nájomné

MH SR pripravilo dotáciu na nájomné pre nájomcov na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pripravilo dotáciu na nájomné pre nájomcov na zmiernenie ekonomických následkov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Zákon č. 155/2020 Z. z., ktorým sa sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z..

Dotáciu na nájomné je možné čerpať pre podniky, ktorých prevádzky boli opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo  zriaďovateľov škôl a školských zariadení :

  • uzavreté alebo podstatné obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke na úseku verejného zdravotníctva;
  • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mali znemožnené užívanie.

Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame už v tejto chvíli aktívne komunikovať.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania sú opatrenia prijaté na úseku verejného zdravotníctva, Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva,  zriaďovateľmi  škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Pre bližšie informácie ponúkame prehľad  prijatých opatrení.

 

Predpokladaný termín spustenia podávania žiadostí je stanovený na 24.6.2020 a to prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk.

 

Ministerstvo hospodárstva SR vzhľadom na očakávaný enormný záujem o poskytnutie dotácie navrhne harmonogram podávania žiadostí pre jednotlivé kraje.

 

Bližšie informácie budú zverejnené už čoskoro na webových stránkach Ministerstva hospodárstva SR najmy.mhsr.sk.

Informácie budú zdieľané aj na stránkach podnikame.mhsr.sk.

V prípade otázok využite už teraz možnosť kontaktovať nás na najmy@mhsr.sk.


Zdroj: webstránka MH SR 

https://www.mhsr.sk/

 
  22.6.2020 | Autor: RPIC Prešov | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 939 krát | Zdieľajte na facebooku