Výzva zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2021
Nenávratný finančný príspevok bude predstavovať pre podniky ďalší (doplnkový) zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

V rámci výzvy môžu byť podporené mikro, malé, stredné a veľké podniky.

Keďže výzva predstavuje synergickú podporu k pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu investičného zámeru podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci, maximálna miera spolufinancovania projektu z NFP v ŽoNFP závisí od intenzity pomoci schválenej pre investičný zámer zo štátneho rozpočtu SR podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 mil. EUR.

Maximálna intenzita pomoci pre investičný zámer:
stredné a východné Slovensko
Mikro a malý podnik 55%
stredný podnik 45%
Veľký podnik 35%

Termín uzavretia 1. kola hodnotenia je 30.6.2021

 
  30.4.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 64 krát | Zdieľajte na facebooku