Výzva na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Právny stav od: 26. 3. 2021
Autor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 
Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku
Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Kategória regiónu: menej rozvinutý región

Žiadateľ

  1. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy4, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
  2. obec/mesto/mestská časť
  3. samosprávny kraj
  4. ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy)
  5. mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
  6. subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola5)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 28.05.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 28.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie. Celé znenie výzvyTU 

zdroj: partnerskadohoda.gov.sk

 
  4.5.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 79 krát | Zdieľajte na facebooku