Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu

Dátum vyhlásenia výzvy: 04. 05. 2021
Typ výzvy: otvorená
KÓD výzvy: OPII-MH/DP/2021/11.3-32

Cieľom výzvy je podporiť výskumno – vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018  za predpokladu, že tieto projekty neboli z tohto programu EK finančne podporené. Predmetom podpory v rámci tejto výzvy sú projekty realizované  na území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

V rámci výzvy môžu byť podporené výlučne mikro, malé a stredné podniky.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 70 % z celkových oprávnených výdavkov. 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 12, 8 mil. EUR.

Viac sa dočítate TU

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP (vrátane záväzných formulárov)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa
Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) - návrh
​Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

zdroj: opvai.sk

 
  10.5.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 123 krát | Zdieľajte na facebooku