67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67
Dátum vyhlásenia: 20. 05. 2021

Prioritná os 2  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Žiadateľ

  • subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej štátnej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
  • združenia právnických osôb s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod subjekty ústrednej štátnej správy)
  • Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
  • Subjekty územnej samosprávy na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ďalšie.

Viac informácií nájdete tu 
 
  24.5.2021 | Autor: RPIC Prešov | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 140 krát | Zdieľajte na facebooku