Výzva pre malé projekty 2021

K-NIC, a. s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

 1. vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií, o projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
 2. podpora ekonomiky malých a stredných podnikov, o projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. „Poď podnikať online“),
 3. podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Oprávneným žiadateľom o získanie podpory môžu byť nasledovné subjekty:

a) fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu;
b) podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:

 • celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR (slovom: tristopäťdesiattisíc eur) a súčasne,
 • ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR (slovom: sedemstotisíc eur) ročne a súčasne
 • priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;

c) ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku, t. j. najmä:

 • nadácie zaregistrované podľa zákona č. 34/2002 Z. z.,
 • neinvestičné fondy, zaregistrované podľa zákona č. 147/1997 Z. z.,
 • občianske združenia, zaregistrované podľa zákona č. 83/1990 Z. z.,
 • neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb zaregistrované podľa zákona č. 213/1997 Z. z.,
 • organizácie s medzinárodným prvkom, zaregistrované podľa zákona č. 116/1985 Z. z.,
 • štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne),
 • územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne),
 • rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy,
 • školy (materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy a podobne),
 • nemocnice,
 • záujmové združenia právnických osôb,
 • registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou subjektivitou,
 • účelové zariadenia cirkvi, zaregistrované podľa zákona č. 308/1991 Z. z.,
 • Slovenský červený kríž.
Ďalšie informácie → TU 
 
  21.6.2021 | Autor: RPIC Prešov | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 707 krát | Zdieľajte na facebooku