Výzva: Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Oprávnenosť žiadateľa:
Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávnenými žiadateľmi sú
a) príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy,
b) rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce,
c) právnická osoba (napr. akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
d) nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zároveň spĺňa podmienku poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7, ods. 4, písm. a), bod 1 a 2 zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 578/2004 Z. z.“).

Oprávnenosť aktivít:
Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.
Typy aktivít:
A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
B) vytváranie mobilných odberových miest,
C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.
Žiadateľ spolu so žiadosťou o NFP predkladá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ak ním disponuje.

Min a Max. výška príspevku:
Minimálna výška zo zdrojov EFRR nie je stanovená.
Maximálna výška zo zdrojov EFRR pre MRR je 300 000 eur
Maximálna výška zo zdrojov EFRR pre VRR je 250 000 eur
V prípade, že žiadateľ požiada o vyšší príspevok zo zdrojov EFRR ako je stanovené maximum, bude suma nad rámec uvedeného maxima považovaná za neoprávnenú.

Hodnotiace kolo č. 1 dátum vyhlásenia tejto výzvy do 31. 07. 2021
Hodnotiace kolo č. 2 od 01. 08. 2021 do 31. 10. 2021


V prípade konzultácie, prosím kontaktujte Ing. Tkáča alebo Mgr. Krišovú
 
  23.6.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 103 krát | Zdieľajte na facebooku