Podpora malých inovácií

Nadácia VSE vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v programe podpora malých inovácií.

Nadácia VSE vyzdvihuje ciele Skupiny VSE Holding v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Opiera sa pri tom o tri základné hodnoty, ktorými sú tradícia, spolupatričnosť a transparentnosť. Dnes vyhlasuje svoj prvý grantový program.

Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré prispejú k zlepšovaniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska, a to ako vďaka novým technológiám, tak aj vďaka unikátnym postupom, novým procesom, jednoduchým no účinným zmenám. Tiež prinášať riešenia, pomáhať vyniknúť novým myšlienkam, alebo motivovať k vzniku nových iniciatív alebo partnerstiev.

Ciele programu

Program je určený na podporu realizácie malých pozitívnych zmien, ktoré dokážu zlepšiť život komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska. Projekty musia byť zamerané na uvedenie nových či inovovaných/vylepšených procesov, postupov, služieb, aktivít alebo činností – jednoducho musia mať inovatívny charakter a merateľné ciele.

Zároveň musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, a teda pôjde o:

  • rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt,
  • ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti,
  • ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
  • rozvoj vedy a umenia,
  • rozvoj a podporu vzdelania,
  • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Žiadateľ môže predložiť len jeden projekt v rámci jednej grantovej výzvy.

Vyhlásenie grantového programu 14. 10. 2021
Online webinár k programu 11. 11. 2021
Individuálne konzultácie k projektom 14. 10. – 15. 12. 2021 vrátane
Uzávierka pre doručenie žiadostí 15. 12. 2021 do konca dňa vrátane
Hodnotenie projektov do 26. 1. 2022
Zverejnenie výsledkov do 15. 2. 2022
Realizácia projektov od 1. 3. 2022 do 31. 10. 2022
Zdokladovanie použitia grantu do 15. 11. 2022


Viac informácií nájdete tu 
 
  8.11.2021 | Autor: RPIC Prešov | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 346 krát | Zdieľajte na facebooku