RIS Prešov (Regionálna inovačná stratégia)

Názov projektu

RIS Prešov (Regionálna inovačná stratégia)

Partneri projektu

s   Prešovský samosprávny kraj

s   RPIC Prešov

s   BIC Bratislava

s   Región ABRUZZO (Taliansko)

s   BIC Burgenland (Rakúsko)

s   Európske centrum obnoviteľných energií  Güssing (Rakúsko)

Trvanie projektu

06/2005-01/2008

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 296 413 EUR, Rozpočet partnera 2: RPIC Prešov: 75 000 EUR

Cieľ projektu

s   Propagácia aktivít projektu RIS a všeobecne inovácií ako strategických priorít regionálneho rozvoja

s   Identifikácia potrieb regionálnych firiem a ponuky inovačnej infraštruktúry

s   Zvýšenie úlohy verejného sektora v oblasti podpory inovácií

s   Podpora partnerstva verejného a súkromného sektoru, transferu znalostí a technológií, zlepšenie dostupnosti výsledkov výskumu a vývoja pre MSP

s   Zvýšenie počtu inovatívnych projektov v technologicky orientovaných MSP

s   Mobilizácia potrebných finančných prostriedkov vrátane investícií a verejných fondov, najmä ŠF EÚ 2007 – 2013

Aktivity projektu

 

Výstupy projektu

·         Návrh strednodobej a dlhodobej Regionálnej inovačnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja

·         Identifikácia kľúčových regionálnych aktérov v oblasti inovácií a regionálneho rozvoja

·         Dosiahnutie regionálneho konsenzu vrátane priorít regionálnej inovačnej politiky prešovského kraja

·         Formulácia strategického akčného plánu regiónu

·         Efektívne naplánovanie štrukturálnych fondov EÚ pre obdobie 2007 – 2013 zohľadňujúc priority definované v rámci RIS Prešov

·         Vytvorenie virtuálnej pracovnej skupiny expertov prešovského regiónu

·         Vytvorenie podporných inovačných a finančných mechanizmov

·         Identifikácia nedostatkov ponuky inovačnej infraštruktúry v porovnaní s potrebami technologicky orientovaných firiem v regióne

·         Zvýšenie povedomia o regionálnom inovačnom rozvoji prešovského regiónu

Web stránka projektu

 

 
  15.7.2013 | Pridal: Rpicpo | Realizované | zobrazené: 1498 krát | Zdieľajte na facebooku