FLAVIA


Názov projektu

FLAVIA,
Nákladná doprava a rozvoj logistiky v strednej/juhovýchodnej Európe
- ratifikácia obchodných a prepravných procesov, zavádzanie opatrení na zlepšenie,
aplikácia koordinovaných štruktúr. (INTERREG IV B Central Europe Programme 2007-2013)

Partneri projektu

Pro-Rail Alliance (DE)
Ministry of Economics and European Affairs of the Federal State Brandenburg (DE)
GVZ Entwicklungsgesellschaft Südwestsachsen GmbH (DE)
University of Pardubice (CZ)
Logistikum Steyr - University of Applied Sciences Upper Austria (AT)
Institute for Logistics and Warehousing (ILIM) (PL)
University "POLITEHNICA" of Bucharest (RO)
Technical University of Kosice (SK)
Regional Advisory and Information Centre Presov (SK)
Interport Servis ltd. (SK)
Hungarian Logistics Association (HU)
Express-Interfracht Czech s.r.o. (CZ)
Hungarokombi (HU)

Trvanie projektu

01/03/2010 - 30/04/2013

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet: 1,8 mil. EUR,
Rozpočet partnera 13 - RPIC Prešov: 35 000,00 EUR

Cieľ projektu

Projekt FLAVIA rieši nasledovné problémy v intermodálnej nákladnej doprave:
Pokles železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy napriek celkovému rastu
objemov dopravy
Zvýšenie dopravnej preťažiteľnosti
Veľké meškanie nákladných vlakov na hraničných priechodoch
Zastaraná technika dopravných terminálov
Mentálne bariéry na trhu proti intermodálnej doprave

Prehľad hlavných
aktivít/štúdií:

Obchod a doprava medzi CE a SEEC: analýza logistických tokov a reťazcov,
sietí a organizačných bariér, bezpečnostných aspektov a vizualizácia prekážok
pomocou IT nástrojov.
Zvyšovanie kvality a výkonnosti logistických reťazcov: transfer osvedčených
postupov v oblasti železničnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, vypracovanie
akčných plánov pre logistiku na odstránenie prekážok, vypracovanie koncepcií
pre bezpečnosť a efektivitu kombinovanej dopravy a zriadenie inštitucionálnej
 aliancie železničnej a intermodálnej dopravy.
Budovanie kapacít a štúdie uskutočniteľnosti: Vypracovanie viac než 10 štúdií
uskutočniteľnosti na podporu multimodálnej nákladnej dopravy v logistickom
koridore Flavia. Súvisiace investície podstatne zlepšia dostupnosť dotknutých
regiónov z hľadiska kombinovanej dopravy, zníženia preťaženosti ciest
 a prispejú k dosiahnutiu ekologických cieľov regiónov.
Predpoklad predĺženia koridoru FLAVIA z cieľového bodu v Rumunsku k Čiernemu
moru a krajinám TRACECA . Hlavným cieľom predĺženia procesu je vytvorenie
štruktúry pre spoluprácu v oblasti obchodu a dopravy.

Výstupy projektu

Vypracované štúdie partnerov projektu sú dostupné na stránke  
www.flavia-online.eu

Web stránka projektu

www.flavia-online.eu
 
  6.8.2013 | Autor: RPIC Prešov | Realizované | zobrazené: 4448 krát | Zdieľajte na facebooku