Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov (2022)

Výzva je zameraná na podporu pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Oprávnenými žiadateľmi sú mikro, malé, stredné podniky a veľké podniky.

Kód výzvy:51/PRV/2021 
Operačný program: Program rozvoja vidieka
Špecifický cieľ: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Oblasti podpory:

 • 1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • 2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • 3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • 4. Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • 5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • 6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • 7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 • 8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

Oprávnené aktivity:

 • Pre oblasti 1 až 7 financovaných zo základných zdrojov PRV SR 2014 – 2022 v prípade spracovania, ktorého výstupom je produkt uvedený na prílohe I ZFEU v menej rozvinutých regiónoch a v ostatných regiónoch (neuplatňuje sa schéma štátnej a/alebo minimálnej pomoci)
  • 1.    výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
  • 2.    obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, balenia, označovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, nariadenie (EÚ) 2019/787), produktov v registrovaných v rámci národných schém kvality (Národný program Značka kvality);
  • 3.    stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
  • 4.    nákup a využívanie chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; výlučne svojej vlastnej produkcie/vlastných výrobkov alebo prepravu vstupných surovín do spracovateľského procesu
  • 5.    zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové , inovatívne alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej praxe;
  • 6.    stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia infraštruktúry, znižovanie energetických strát;
  • 7.    investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
  • 8.    investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní na predaj vlastných produktov bez obmedzenia min. % predaja vlastných produktov (zahŕňa aj mobilné predajne pre zabezpečenie dostupnosti potravín v tzv. potravinových púšťach);
  • 9.    investície do zlepšenia pracovného prostredia  pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia).
 • Pre oblasť 8 financovanú zo základných zdrojov PRV SR 2014 – 2022 v prípade spracovania, ktorého výstupom je produkt uvedený na prílohe I ZFEU v menej rozvinutých regiónoch a v ostatných regiónoch (neuplatňuje sa schéma štátnej a/alebo minimálnej pomoci)
  • 1.    Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní (zahŕňa aj mobilné predajne). Žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty vyrobené z poľnohospodárskych produktov.
  • 2.    Investície do prepravy produktov priamo súvisiacich s bodom 1.
 • Dalšie špecifické podmienky sú určené priamo v texte výzvy
Termín pre podanie žiadostí:
od 14. 1. 2022  do 31. 3. 2022

Celková alokácia výzvy:
170 000 000 EUR

Finančné podmienky:
Minimálna výška oprávnených výdavkov pre všetky oblasti:  10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1 až 7:  2 000 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 8:  200 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1-7 pre ostatné regióny (Bratislavský kraj)  v prípade spracovania/ uvádzania na trh, vývoja produktov, ktorých výstupom je produkt mimo prílohy I. ZFEÚ je  400 000,00 EUR

 
  10.1.2022 | Autor: Enterprise Europe Network | HORIZONT 2020 | zobrazené: 778 krát | Zdieľajte na facebooku