Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (2022)

PPA zverejnila Výzvu č. 53/PRV/2022 pre podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 53/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022.

Oprávnené aktIvity:

  • rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podniakteľskej činnosti
  • aktivity smerujúce k realizácií podnikateľského plánu

Indikatívna alokácia výzvy:

  • 5 020 000 €
  • výška nenávratného finančného príspevku: 15 000 €

Oprávnení žiadatelia:

  • Malý poľnohospodársky podnik  - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.
  • Hodnota štandardného výstupu podniku, ktorá pri podaní ŽoNFP musí byť v intervale od 4 000 (vrátane) EUR do 9 999 EUR (vrátane), sa preukazuje nasledovne:
  • a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA , ktorú podal po vyhlásení výzvy na toto podopatrenie, t.j. v roku 2022;
  • b) v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania ŽoNFP .
  •  
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) sa podávajú a prijímajú od 1.7. do 30.9.2022.
 
Viac informácií → https://bit.ly/3DYh5mG

 
  11.4.2022 | Autor: RPIC Prešov | Úvodná stránka - ... | zobrazené: 676 krát | Zdieľajte na facebooku