Inovačné vouchery

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Termín vyhlásenia výzvy: 14.7.2023        
Termín otvorenia výzvy: 14.8.2023         
Alokácia: 9 146 400 EUR

Oprávnení žiadatelia: fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka8, t.j. :
• osoby zapísané v Obchodnom registri,
• osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré zároveň spĺňajú definíciu mikro, malého alebo stredného podniku

Oprávnenosť projektu:
A. Realizácia výskumno–vývojových služieb, ktorých cieľom je pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov, služieb alebo procesov a aplikovanie znalostí a technológií do praxe (t. j. najmä meranie, diagnostika, testovanie, skúšky, rozbory, analýzy, overovanie, výpočty, návrhy nových systémov, technologických postupov, unikátnych konštrukčných riešení, modelovania, vývoj softvéru, hardvéru, materiálu, zariadení, prvkov systému, prototypu, funkčnej vzorky v súvislosti s vývojom alebo zavádzaním nového produktu (výrobku, služby alebo procesu), optimalizácia procesov, vlastností výrobkov, služieb, metód, parametrov a pod.). Ide o poskytovanie expertných a podporných služieb v oblasti inovácií od organizácií akreditovaných na výskum a vývoj s cieľom začatia či zintenzívnenia inovačných aktivít malých a stredných podnikov.
alebo
B. Ochrana práv priemyselného vlastníctva (preplatenie správnych a udržiavacích poplatkov súvisiacich s podávaním prihlášok na ochranu práv priemyselného vlastníctva na Slovensku a v zahraničí); Pre oprávnenú aktivitu typu B. je akceptovaný výstup vo forme prihlášky na úžitkový vzor (technické riešenie) alebo vo forme patentovej prihlášky a poplatkov za udržiavanie platnosti patentu/úžitkového vzoru.

 

Prílohy

FAQ [  PDF - 216,4 kB]
  17.8.2023 | Autor: Enterprise Europe Network | AKTUÁLNE VÝZVY | zobrazené: 211 krát | Zdieľajte na facebooku