Projekt Interreg PL-SK : GreenFilmTourism

RPIC Prešov sa stal partnerom projektu, ktorého cieľom je propagácia a rozvoj filmového kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a vytvorenie udržateľného partnerstva na zabezpečenie udržateľnosti dosiahnutých výsledkov. Projekt realizujú partneri z Poľska a Slovenska v rámci programu INTERREG PL-SK.

Názov projektu:  GreenFilmTourism

Názov programu: Interreg Poľsko-Slovensko

Vedúci partner: Regionálna rozvojová agentúra Bielsko-Biala

Číslo projektu: PLSK.01.01.00-18-0143/17

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Obdobie realizácie: 01. 11. 2020 -31. 10. 2022

Rozpočet projektu: 908 568,36 €          

Celkové oprávnené náklady za celý projekt: 908 552,65 €
Celkové oprávnené náklady za RPIC Prešov: 200 031,76 €

Z toho percentuálny podiel 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu SR 5 %, zdroje RPIC Prešov 10 %.

Cieľ projektu: je využívať, podporovať a rozvíjať filmové dedičstvo cezhraničného regiónu, zvýšiť atraktivitu turistického ruchu, vytvoriť trvalo udržateľné riešenia a nástroje na rozvoj filmovej produkcie šetrnej k životnému prostrediu a vytvoriť stabilné partnerstvo na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov dosiahnutých počas realizácie projektu

Výstupy projektu: 

  • Vytvorenie internetového portálu a elektronickej databázy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti v troch jazykoch (PL, SK, ENG)
  • Vytvorenie cezhraničného chodníka/trasy filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti
  • Vzdelávacie a informačné aktivity v oblasti filmového kultúrneho dedičstva
  • Návrh udržateľných postupov a vypracovanie a implementácia spoločných cezhraničných noriem a usmernení na podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničnej oblasti
  • Propagácia projektu (Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu)
  • Riadenie projektu
Projekty EÚS sa realizujú spolu s 5 partnermi:

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2014 - 2020.

Čoskoro spustíme oficiálnu webovú stránku projektu. Viac informácií o našich aktivitách nájdete aj na oficiálnom profile @greenfilmtourism na Instagrame.


 

Prílohy

01_letak_sk_web.pdf [  PDF - 894 kB]
  1.12.2020 | Autor: RPIC Prešov | Interreg PL-SK | zobrazené: 2224 krát | Zdieľajte na facebooku