Vystúpenie Spojeného Kráľovstva a pravidlá EÚ v oblasti vysielania pracovníkov

EÚ a Spojené kráľovstvo budú počas prechodného obdobia rokovať o dohode o novom partnerstve, ktorou sa ustanoví najmä oblasť voľného obchodu. Nie je však isté, či sa takáto dohoda uzavrie a nadobudne platnosť na konci prechodného obdobia. V každom prípade by takáto dohoda vytvorila vzťah, ktorý by bol z hľadiska podmienok prístupu na trh veľmi odlišný od účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu, v colnej únii EÚ a v oblasti DPH a spotrebných daní.

Preto sa všetky zainteresované strany, a najmä hospodárske subjekty, upozorňujú na právny stav platný po skončení prechodného obdobia. V tejto súvislosti sa v tomto oznámení takisto vysvetľujú určité príslušné ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa odlúčenia.

Toto oznámenie sa netýka:
– odvetvových právnych predpisov EÚ o poskytovaní služieb, napríklad právnych predpisov EÚ v oblasti finančných služieb, dopravných služieb, digitálnych služieb, telekomunikačných služieb a služieb pre podniky,
– predpisov EÚ v oblasti práva obchodných spoločností,
– práva na pobyt ani všeobecného cudzineckého práva v EÚ,
– podmienok vstupu pri krátkodobých pobytoch v EÚ,
– uznávania odborných kvalifikácií pri poskytovaní služieb v EÚ,
– nepriamych daní (dane z pridanej hodnoty – DPH) zo služieb poskytovaných v EÚ.

Oznámenia týkajúce sa týchto aspektov sa pripravujú alebo už boli uverejnené.
Po skončení prechodného obdobia sa už na Spojené kráľovstvo nebude uplatňovať smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.
 
  3.8.2021 | Autor: Enterprise Europe Network | Podnikanie na jed... | zobrazené: 990 krát | Zdieľajte na facebooku